Region

Полицијски службеници Полицијске станице Невесиње, Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње и Полицијске станице Берковићи ће у наредним данима реализовати појачане активности у саобраћају са циљем откривања и санкционисања возача који управљају моторним возилом под дејством алкохола, опојних дрога или лијекова који се не смију употребљавати прије и за вријеме вожње.

У Невесињу активности ће се спроводити 11. и 12. маја, док ће у Требињу и Берковићима бити реализоване 12. и 13. маја.

Полицијска управа Требиње апелује на све возаче да поштују саобраћјне прописе како би заштитили свој живот и својих најмилијих.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 300 кадета и то 280 мушког пола и 20 женског пола, у XXVI класу Полицијске академије Бања Лука.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

- да има држављанство Републике Српске, односно БиХ,

- да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

- да има најмање IV степен стручне спреме,

- да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

- да против лица није покренут кривични поступак,

- да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци,

- да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља,

- да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

- да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

- да посједује возачку дозволу Б категорије.

Заинтересовани кандидати који завршавају четврти разред средње школе у школској 2022/2023 години, могу учествовати на овом конкурсу с тим што умјесто доказа о завршеном IV степену стручне спреме, прилажу свједочанства завршена три разреда средње школе, а увјерење или свједочанство о завршеном четвртом разреду с просјечном оцјеном и диплому завршене средње школе треба да доставе одмах након издавања, а најкасније до 30. јуна ове године.

Све потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске (mup.vladars.net).

Конкурс је отворен до 25. маја 2023. године.

На основу тачке 10. Одлуке о начину реализације пакета енергетске подршке енергетски сиромашним потрошачима („Службени гласник Републике Српске“ број28/23) Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, објављује

 

Ј А В Н И   П О З И В

 

за пријаву лица старијих од 65 година и корисника најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије, за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања

I–Пакетом енергетске подршке ЕУ као инструментом претприступне помоћи ИПА 3 за 2023. годину предвиђена су средстава за додјелу финансијске помоћи енергетски сиромашним потрошачима/угроженим домаћинствима у Републици Српској за трошкове гријања, у циљу ублажавања негативних социо–економских утицаја енергетске кризе.

II Финансијска помоћ за трошкове гријања биће под прописаним условима додијељена лицима која поднесу пријаву на јавни позив, и то:

–лицима старијим од 65 година која не остварују лична примања,

–корисницима најниже пензије из тачке 1. алинеја 1. и 2. Одлуке о одређивању износа најниже пензије („Службени гласник Републике Српске“ број 8/23), у износу од 275,29 КМ и 330,37 КМ.

Наведена лица подносе пријаву на јавни позив под условом да подносилац пријаве или члан његовог домаћинства не припада ни једној категорији лица наведених утачки III овог позива, којима ће финансијска помоћ бити додијељена на основу података из службених евиденција.

III Финансијска помоћ за трошкове гријања биће додијељена на основу података из службених евиденција, без пријављивања на јавни позив, сљедећим лицима:

–корисницима права на новчану помоћ по основу закона којим се уређује област социјалне заштите,

–корисницима права на додатак на дјецу по основу закона којим се уређује област дјечије заштите,

–незапосленим борцима од прве до пете категорије млађим од 60 година, који су корисници мјесечног новчаног примања на основу Одлуке о исплати мјесечног новчаног примања социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено–отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, број: 04/1–012–2–2759/21 од 16.9.2021. године (Службени гласник Републике Српске“ број 86/21),

–борцима од прве до пете категорије старијим од 60 година, који се према ажурираним подацима из евиденције Министарства рада и борачко инвалидске заштите налазe у стању социјалне потребе.

IV–Услови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања лицу старијем од 65 година:

–да има пребивалиште на подручју Републике Српске,

–да не остварује лична примања,

–да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је расписан јавни позив, не прелазе износ од 350 КМ.

Услови за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања кориснику најниже пензије:

–да је корисник најниже пензије у износу од 275,29 КМ или 330,37 КМ,

–да има пребивалиште на подручју Републике Српске,

–да живи у домаћинству у коме просјечна мјесечна примања по члану домаћинства остварена у последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је расписан јавни позив, не прелазе износ од 350 КМ

V Ако подносилац пријаве или члан домаћинства испуњавају услове за финансијску помоћ по више основа, финансијску помоћ остварују по једном основу.

Ако подносилац пријаве и члан домаћинства или више чланова домаћинства испуњавају услове за финансијску помоћ, финансијска помоћ се додјељује једном лицу.

VI Пријава на јавни позив подноси се Центру за социјални рад/служби социјалне зашите у мјесту пребивалишта подносиоца пријаве. Образац пријаве се може преузети у штампаној форми у просторијама надлежног центра/службе, а доступан је и у елекронској формина званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите. Пријаву потписује подносилац пријаве, а потпис се овјерава код надлежног органа.

VII Подносиоци пријаве уз пријаву на јавни позив достављају сљедeће доказе:

–доказ о пребивалишту (нпр. увјерење/обавјештење о пребивалишту или копија личне карте),

–увјерење Пореске управе о опорезивим приходима подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив,

–увјерење Фонда за пензијско и инвалидско осигурње о оствареним правима и износу права из пензијског и инвалидског осигурања подносиоца пријаве и чланова домаћинства за посљедња три мјесеца која претходе мјесецу у којем је расписан јавни позив или увјерење да нису корисници права,

–доказ о посједовању текућег рачуна (уколико исти посједује).

VIII Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

IX Центри/службе врше провјеру услова за лица која су поднијелa пријаву на основу јавног позива, те сачињавају списак лица чија домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања у року од 30 дана од дана затварања јавног позива.

Центар/служба обавјештава лица која се не налазе на списку лица чија домаћинства испуњавају услове за додјелу финансијске помоћи, о разлозима због којих се не налазе на списку, односно, о условима које не испуњавају за додјелу финансијске помоћи за трошкове гријања.

Обавијештено лице има могућност да у року од 7 дана од дана пријема обавјештења, оспори наведене разлоге због којих се не налази на списку лица, писаним путем или усмено пред центром/службом.

X Након утврђивања коначног броја корисника финансијске помоћи, Министарство здравља и социјалне заштите утврђује појединачни износ по домаћинству у складу са расположивим средствима.

XI Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Министарства здравља и социјалне заштите.

 Број: 11/5-012-299/22

 Бањалука, 28.април 2023. године                                                                                                                                    

 МИНИСТАР                                                                                                                      

 Ален Шеранић, др мед

 

Обучени у народне ношње Војислав Томић и Младенка Граховац заклели су се једно другом на вјерност у цркви Свете тројице у гатачком селу Југовићи, а то је прво вјенчање у овом храму након осам деценија.

По православним обичајима, у нови живот закорачили су у понедјељак, у храму који је један од најстаријих у Херцеговини и шире, а специфичан је и по томе што се налази на више од 1.200 метара надморске висине.

Војислав за “Глас Српске” прича да је гатачка површ оаза духовности и вјере у Бога, а неизмјерно му је драго што је са својом супругом Младенком баш у родном селу кренуо у нови живот.

- Важно је када крећете у нови живот, да се вјенчате тамо гдје сте рођени. Моја супруга је предложила да вјенчање буде у нашој сеоској цркви, што ме обрадовало. Неописиво сам срећан, јер је препознала колико ми значи и колико волим родно село, иако живим у граду због пословних обавеза - рекао је Томић. Како каже, рођен је у Југовићима за Нову годину 1989. године и кад год стигне иде на село.

- Ту ми живе родитељи и брат, а трудим се да одем да им помогнем у вези са сточарством, јер је пуно посла. Одрицање је велико, али уз слогу и љубав све се стиже - рекао је Томић.

Рођена Невесињка Младенка Граховац, која је у сеоском храму рекла судбоносно да свом изабранику, каже да никада не смијемо заборавити наше храмове, традицију и обичаје.

- Осјећај је предиван. Првенствено зато што је то црква у селу у којем је рођен мој супруг и за које је много везан, али и зато смо након толико година баш ми одлучили да се вјенчамо ту - рекла је Младенка додавши да су тиме послали поруку да све више младих жели да сачува село.

Вјенчања су вјера и нада да у овом селу и даље има живота, каже свештеник Друге гатачке парохије Александар Гајић и наглашава да су то значајни догађаји за мјештане, црквени и вјерски живот.

- Видимо да људи још нису напустили херцеговачке планине. Имамо двоје младих који раде и привређују, који гаје породичне вриједности. По старом српском обичају у народним херцеговачким ношњама дошли су да приклоне главу својој икони, славској и црквеној у свом храму у Југовићима, да се одлуче за молитву Богу и баш ту узму благослов - рекао је Гајић.

Истиче да је храм у Југовићима једна од најстаријих цркава у Херцеговини.

- Имамо предање да је потомак Југовића рођен у овом селу. Ту су гроб и крст који су срушили Турци, а има предање да је село по њима и добило име - рекао је Гајић.

Иако је родом из Новог Града не крије одушевљење што службује у Херцеговини. Како каже, част му је што га је Господ ставио да служи у Гацку.

- Овдје су људи с поља високи, јаки и груби, а изнутра имају душу велику као небо. Благословен је онај који служи с њима, молимо се Богу и трудимо се да останемо заједно и у слози - рекао је Гајић.

Глас Српске

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520