Region

Становници градића Џексон у Калифорнији поново су били у прилици да виде "ватрену" прославу Божића по старом календару у режији суграђана српског поријекла.

У питању је дугогодишња традиција, која је прије осам година била у фокусу светских медија, након што су објављени снимци из центра Џексона на којима се види велики број мушкараца обучених у одијела који пуцају у ваздух из ловачких пушака, прослављајући Божић.

Главни организатор овог традиционалног славља за Божић је Бо Гилман, унук  Неђа Вуковића из Невесиња , који је као амерички ратни херој добио улицу у Џескону.

За разлику од ранијих година, овог пута се у ваздух пуцало са двије локације - у самом центру града, као и на паркингу једног ресторана, а на оба мјеста су се могли видети теренци окићени српским и америчким заставама, људи који се грле и честитају једни другима празник, као и велики број сачмара, пиштоља и другог ватреног оружја чији су пуцњи парали ваздух.

Како се наводи на туристичким странама Џексона, оружје је по правилу пуњено "ћорцима", традиција постоји више од сто година, а прославу укључује парада кроз централну улицу око поднева. Све се обавља уз полицијску пратњу.

Град Џексон има око 5.000 становника, основан је током златне грознице половином 19. вијека, а Срби су у тај део Калифорније доселили још прије око 120 година, заједно са досељеницима из Француске, Италије и Ирске.

Због великог броја људи који поштују српску традицију, у Џексону се божићна декорација у продавницама не скида док не прође "српски Божић". У мјесту се налази и Црква Светог Саве.

Б92

Милан Зуровац из Невесиња који је претходних година даровао божићне печенице социјално најугроженијим породицама из невесињске општине данас је хуманитарну активност проширио и на Фочу. Акција је организована у сарадњи са фочанским Центром за социјални рад.

Зуровац је поклонио 25 веселица породицама које примају социјалну помоћ. Захвалност Фочи у којој су рођена његова два сина, испољава дарујући оне који тешко састављају крај с крајем, јавио је Радио Фоча.

Коса Васиљевић, из Брода на Дрини, каже да је захвална, јер први пут добија овакав поклон, а годинама је корисник социјалне помоћи.

Тридесетосмогодишњи Невесињац позива све људе да даривањем умножавају радост.

- Нисам богат да дијелим, али сам богат у срцу да помогнем да сви осјете дар Божића - истиче Милан.

Уз дарове, Туцидан ће многи памтити и по лијепом угођају у којем се наздравило, али и запјевало уз гусле.

Епархија захумско-херцеговачка и приморска и владика Григорије, данас обиљежава крсну славу Светог Игњатија Антиохијског богоносца. Уједно, данас се прослављају Свети архиепископ Данило Хумски и Св.Јован Кронштатски. Архијерејска литургија служена је у обновљеном Манастиру Светог Петра и Павла, код Требиња.

Светитељи, Игњатије на самом почетку хришћанства, Данило Хумски из четрнаестог вијека, и Св.Јован Кронштатски, с краја деветнаестог и почетка двадесетог вијека, веома су важни за православље. Тим поводом, бројни вјерници дошли су у Петро-Павлов манастир. Храм Св.Павла, из четвртог вијека, у изворном облику, обновљен је 2007.године.

"Посебан дан. Драго ми је што је и слава владике Григорија и што смо дошли јутрос", рекла је Јелена Јовановић.

"Данас је и Свети Јован Кронштадски. Имао сам прилику да посјетим његов гроб у Санкт Петербургу, његову цркву и његове мошти", додао је Момо Парежанин.

Уз Игњатија Богоносца, посебну важност за Херцеговину има архиепископ Данило Хумски. Био је једанаести српски архиепсикоп, а трон је заузимао половином четрнаестог вијека.

"Свети Игњатије и Свети Данило Хумски, који је био архиепсикоп, био је Херцеговац и и зато га ми посебно славимо", изјавио је игуман Манастира Житомислић архимандрит Данило.

Када је човјек светитељ, он је и побједник, рекао је владика Григорије. Светитељи носе свјетлост, а њен зрачак може да разнесе много таме, и важно је да таква свјетлост обасја људе око Божића.

"Данас бих волио да све људе обасја свјетлост богопознања. И то што сам говорио, свјетлост која нас милује, снажна свјетлост која спаљује трње наших сагрешења", истакао је епископ захумско-херцеговачки и приморски Григорије.

Архијерејску литургију саслуживао је и умировљени владика Атанасије, у присуству више свештеника, бројних вјерника, званица, челника Града Требиња и представника институција.

РТРС

Ко­ор­ди­на­ци­о­ни од­бор хер­це­го­вач­ких удру­же­ња у Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји се обра­тио свим над­ле­жним ин­сти­ту­ци­ја­ма у Ср­би­ји и Ре­пу­бли­ци Срп­ској, са же­љом да под­стак­не из­град­њу де­сне ва­ри­јан­те Ко­ри­до­ра 11 (ауто-пут Е-761) По­же­га–Ви­ше­град–Чај­ни­че–Фо­ча–Тре­би­ње, са кра­ком Фо­ча–Са­ра­је­во. Од­бор апе­лу­је на Вла­ду Ре­пу­бли­ке Срп­ске и ње­но Ми­ни­стар­ство са­о­бра­ћа­ја и ве­за да што пре у свом про­стор­ном пла­ну усво­је ову ва­жну тра­су и ти­ме ком­пле­ти­ра­ју ма­пу са­о­бра­ћај­ни­ца. Grad Trebinje avas

Још пре два­де­сет го­ди­на, Вла­де Са­ве­зне Ре­пу­бли­ке Ју­го­сла­ви­је и Вла­да Ре­пу­бли­ке Срп­ске су уго­во­ри­ле из­ра­ду ге­не­рал­ног про­јек­та ауто-пу­та на ре­ла­ци­ји Ви­ше­град–Чај­ни­че–Фо­ча–Тре­би­ње а Са­о­бра­ћај­ни ин­сти­тут ЦИП је из­ра­дио фи­нал­ни про­је­кат. Овај ауто-пут би про­ла­зио кроз те­ре­не и под­руч­ја ко­ји су др­жав­на имо­ви­на, што је од из­у­зет­ног зна­ча­ја у по­гле­ду екс­про­при­ја­ци­је, а њи­ме би би­ла по­ве­за­на сва ва­жна ме­ста у Ис­точ­ној Хер­це­го­ви­ни (Ви­ше­град, Чај­ни­че, Фо­ча, Гац­ко, Би­ле­ћа, Тре­би­ње).

Пред­ло­же­на тра­са би во­ди­ла кроз пре­де­ле бо­га­те при­род­ним ре­сур­си­ма, по­себ­но хи­дро­е­нер­гет­ским и руд­ним, а на­сла­ња­ла би се на слив­но под­руч­је ре­ка: Дри­не, Ће­хо­ти­не, Пи­ве, Та­ре, Су­тје­ске и Тре­би­шњи­це и про­ла­зи­ла би кроз ту­ри­стич­ки атрак­тив­не де­сти­на­ци­је: Ка­мен­град, На­ци­о­нал­ни парк Тјен­ти­ште, Га­тач­ко по­ље и по­ред два је­зе­ра – Кли­ње и Би­лећ­ког. 

На мар­шру­ти овог пу­та се на­ла­зе сред­њо­ве­ков­ни ма­на­сти­ри: До­брун, Ус­пе­ње Пре­све­те Бо­го­ро­ди­це Чај­нич­ке, Све­тог Пе­тра Зи­мо­њи­ћа, До­бри­ће­во, Твр­дош, Ду­жи, За­ва­ла, Ма­на­стир Пе­тра и Па­вла и Хер­це­го­вач­ка Гра­ча­ни­ца. У не­по­сред­ној бли­зи­ни су и ма­на­сти­ри: Жи­то­ми­слић, Острог, Пи­ва и Ко­си­је­ре­во, Бо­го­сло­ви­ја у Фо­чи и са­бор­ни хра­мо­ви Све­те тро­ји­це у Мо­ста­ру и Хри­сто­вог вас­кр­се­ња у Пре­би­лов­ци­ма. 

Ауто-пут би ди­рект­но про­ла­зио кроз пи­то­му и бо­га­ту жу­пу Љу­бо­мир, по­стој­би­ну ди­на­сти­је Не­ма­њи­ћа, ода­кле је по­те­кло Ми­ро­сла­вље­во је­ван­ђе­ље. 

Из­град­њом на­ве­де­ног ауто-пу­та, вра­ти­ла би се у жи­вот јед­на одав­но за­по­ста­вље­на по­кра­ји­на – Ста­ра Хер­це­го­ви­на, по­стој­би­на срп­ског је­зи­ка и на­ци­о­нал­не све­сти, де­до­ви­на Све­тог Са­ве и род­но ме­сто Све­тог Ва­си­ли­ја. Овом са­о­бра­ћај­ни­цом, Ср­би­ја би до­би­ла нај­кра­ћу и нај­бр­жу ве­зу Бе­о­гра­да и Ја­дран­ског мо­ра.

ПОЛИТИКА: Све­то­зар Цр­но­го­рац, пот­пред­сед­ник Ко­ор­ди­на­ци­о­ног од­бо­ра хер­це­го­вач­ких удру­же­ња 

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520