Promo

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА

 

TEHNOMETAL јхјх

Rukomet cestitka

Udruzenje Hercegovaca u Banjaluci

 

 

JUGOPREVOZ

TR KOD MITRA

 

LAKETA

 

NEVESINJE PUTEVI

 

VRTIC NOVA jpg

 

SAVI 2

market

СРЕЋНА НОВА 2018. ГОДИНА

RADIO NEVESINJE

 

OSMJEH VIŠE

 

moja nada

 

HED

 

Graphic1

 

ELEKTRO

РЕСТОРАН НЕВЕСИЊЕ

 

VODOVOD

 

SVISLAJON

 

sport

 

AUTO HERC

 

ZOKI

 

KOMUS

 

VRTIC NOVA jpg

 

badizajn

Факултет за пословне студије и право из Београда са својим студијским програмима   ̶  право, економија, безбједност, информатика врши упис и препис студената на ове факултете уз могућност уписа на грађевину, машинство и електротехнику.

Факултет има истурену јединицу у Херцеговини, те мастер и докторске студије. Сви факултети су акредитовани.

  • Мoгућност плаћања у 15 рата
  • Студенти имају свог проф – ментора
  • Информације на телефоне: 065-193-404, 062-238-929

Изаберите свој смјер и крените у будућност!

Квалитетно, иновативно и сигурно до дипломе!

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

 

Предмет јавног позива

 

Члан 1.

У складу са чланом 2. Правилника о условима и начину кориштења средстава за набавку опреме за наводњавање ( ,,Службени гласник Републике Српске" број:101/17 ), у даљем тексту: Правилник и Одлуком Владе Републике Српске о усмјеравању средстава за набавку опреме за наводњавање ( ,,Службени гласник Републике Српске" број: 87/17 ), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања ( у даљем тексту: Агенција), расписује јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање (у даљем тексту: јавни позив). Јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања и обавезно садржи: предмет набавке, лица која могу бити учесници јавног позива, услове које корисник средстава мора испунити, висину средстава која се додјељују, потребну документацију, рок за достављање пријава, поступак за додјелу средстава и обавезе корисника након добијања средстава.

 

Предмет набавке за коју се могу одобрити средства

 

Члан 2.

 

Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели).

 

Висина средстава за набавку опреме

 

Члан 3.

 

(1) Средства за набавку опреме за наводњавање реализују се у складу са Одлуком Владе Републике Српске из члана 1. овог јавног позива и дефинисана су у укупном износу од 5.000.000 КМ.

(2) Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити једном кориснику средстава у износу од 40% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару регистроване обрадиве површине за коју је пријављен начин коришћења.

(3) Услов из става 2. овог члана који се односи на хектар обрадиве површине не примјењује се на удружења корисника вода за наводњавање.

(4) Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ.

 

Неприхватљиви трошкови

 

Члан 4.

 

Трошкови настали на основу инвестиционих улагања који нису прихватљиви као основ за обрачун средстава за набавку су:

1) куповина грађевинског земљишта и постојећих зграда и објеката,

2) набавка кориштене опреме, грађевинског материјала и пољопривредне механизације,

3) реконструкција и адаптација постојеће опреме,

4) трошкови пословања особља, укључујући трошкове одржавања и кирије,

5) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови,

6) трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и накнада,

7) трошкови послова јавне управе (трошкови општеуправних послова, трошкови изнајмљивања опреме, машина и простора, плате запослених на пословима управљања, извођења,праћења и надзора),

8) трошкови за исплату услуга архитеката, инжењера и савјетника, израде студија изводљивости и економске оправданости, трошкови набавке патената и лиценци за припрему,

9) трошкови уређења парцела насталих прије припремних грађевинских радова на изградњи објекта (уклањање стабала, шибља, пањева и сл.),

10) плаћање у натури и компензација,

11) издаци приликом инвестиција који су настали због комуналних накнада и доприноса,

12) набавке извршене лизингом и

13) набавке извршене на основу донација и поклона.

 

Лица која имају право на додјелу средстава

 

Члан 5.

(1) Средства из члана 3. овог јавног позива могу се додијелити за набавку опреме за наводњавање физичким лицима и пословним субјектима са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, који обављају пољопривредну производњу на територији Републике и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као и удружењима корисника вода за наводњавање која су уписана у Регистар корисника подстицајних средстава.

(2) Средства из члана 3. овог јавног позива не додјељују се кориснику који има пасиван статус у складу са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава.

 

Потребна документација уз пријаву на јавни позив

 

Члан 6.

 

(1) Уз пријаву на јавни позив корисници средстава прилажу сљедећу документацију:

1) захтјев за додјелу средстава сачињен на Обрасцу 1. који се налази у прилогу Правилника и чини његов саставни дио,

2) предрачуне о планираној набавци опреме, предмјер и предрачун радова за изградњу сталне инфраструктуре за наводњавање са наведеним износом висине планираних улагања, која су предмет јавног позива, а са датумом издавања у периоду од 01.10. 2017. до трајања јавног позива.

3) за радове на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање који се односе на електрификацију, одговарајућу електроенергетску сагласност издату од надлежног електродистрибутивног предузећа,

4) за улагања на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, објекти пумпних станица) пословни субјекти и удружења корисника вода достављају копију пројекта за изградњу система за наводњавање израђеног од овлашћеног лица и водопривредну сагласност на достављену пројектну документацију.

(2) Корисник средстава може поднијети само једну пријаву по једном јавном позиву, у оквиру које може навести више различитих улагања у опрему или изградњу сталне инфраструктуре за наводњавање.

(3) Агенција врши обраду захтјева, по редослиједу приспјећа пријава, провјером података из захтјева, документације приложене уз захтјев, као и из службених евиденција.

(4) Ако су два или више лица поднијели пријаву истог дана и у исто вријеме Агенција врши прво обраду оног захтјева који је раније запримљен у Агенцији.

(5) Агенција не разматра непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве лица која не испуњавају услове утврђене у јавном позиву или услове прописане Правилником.

(6) Читко попуњен и потписан односно овјерен образац захтјева из става 1. овог члана са прописаном документацијом доставља се поштом у затвореној коверти, са назнаком: ,,не отварати- Захтјев за додјелу средстава за набавку опреме за наводњавање“ на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања, Трг Републике Српске број 1, 78000 Бања Лука или лично преко Централног протокола Владе Републике Српске у Бања Луци, улица Трг Републике Српске број 1.

 

Рјешење о додјели сртедстава

 

Члан 7.

(1) Након обраде захтјева и приложене документације, директор Агенције доноси рјешење о додјели средстава за набавку опреме за наводњавање кориснику средстава које, осим елемената који су утврђени прописом којим се уређује општи управни поступак, обавезно садржи и висину одобрених средстава, спецификацију инвестиционих улагања за која се средства одобравају, те рок од 90 дана за реализацију инвестиције.

(2) Средства за набавку опреме за наводњавање из става 1. овог члана додјељују се према спецификацији инвестиционих улагања са износима средстава назначеним на предрачунима.

 

Потребна документација уз захтјев за исплату средстава

Члан 8.

(1) Након инвестирања, корисник средстава, у складу са рјешењем о додјели средстава, подноси захтјев за исплату сачињен на Обрасцу 2. који се налази у прилогу Правилника.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана, корисници прилажу доказе о инвестираним средствима:

1) уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом са спецификацијом извршених радова и овјерен извод из банке, као доказ о уплати путем жиро рачуна или

2) потписана и овјерена велепродајна фактура на којој је назначено име подносиоца захтјева уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и удружења корисника вода за наводњавање и овјерен извод из банке, као доказ о уплати путем жиро рачуна, за све кориснике или

3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овјерену фактуру која гласи на име подносиоца захтјева, тако да се фактура односи само на један фискални рачун, уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и удружења корисника вода за наводњавање и овјерен извод из банке, као доказ о уплати у складу са обавезним пословањем путем жиро рачуна, а за физичка лица овјерен извод из банке, као доказ о уплати на жиро рачун добављача, за све рачуне од 30.000 КМ и веће.

(3) За набавке, односно услуге извршене од добављача или извођача ван подручја Републике Српске на коме није извршена фискализација (Брчко Дистрикт БиХ) и за набавке извршене у иностранству, уз доказе о инвестираним средствима из става 2. овог члана, корисник средстава доставља и овјерен извод из банке, као доказ о уплати на жиро рачун добављача или извођача.

(4) За набављену опрему у иностранству, уз документацију из ст. 2. овог члана, прилаже се

пратећа царинска документација и SWIFT, као доказ о извршеној уплати.

(5) Документација из става 2. и 3. овог члана обавезно гласи на име корисника средстава и

прилаже се у оригиналу или овјереној копији.

(6) Читко попуњен и потписан односно овјерен образац захтјева из става 1. овог члана са

прописаном документацијом доставља се поштом у затвореној коверти, са назнаком: ,,не отварати- Захтјев за исплату средстава за набавку опреме за наводњавање“ на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања, Трг Републике Српске број 1, 78000 Бања Лука или лично преко Централног протокола Владе Републике Српске у Бања Луци, улица Трг Републике Српске број 1.

 

Комисија за контролу утрошка додијељених средстава и рјешење о исплати средстава

Члан 9.

(1) Након подношења захтјева из члана 8. став 1. овог јавног позива, министар пољопривреде шумарства и водопривреде формира Комисију за контролу дођеле средстава коју чине три члана, именована из реда запослених у Министарству или Агенцији.

(2) Комисија из става 1. овог члана врши контролу утрошка додијељених средстава увидом

на лицу мјеста код корисника средстава, као и контролу рока у којем се инвестиција реализује, констатује чињенично стање и о томе сачињава записник са фото-документацијом.

(3) Записник из става 2. овог члана са документацијом доставља се Агенцији у року од 60 дана од дана пријема захтјева из члана 8. став 1. овог јавног позива.

(4) Након пријема записника из става 2. овог члана са документацијом, Агенција врши обрачун средстава за исплату, у складу са условима прописаним овим јавним позивом и Правилником.

(5) Обрачун средстава за исплату врши се на основу достављених рачуна, а највише до износа додијељених средстава.

(6) Директор Агенције рјешењем одобрава исплату средстава за набавку опреме за наводњавање по редослиједу подношења захтјева из члана 8. став 1. овог јавног позива, до средстава одређених јавним позивом.

(7) Поред елемената који су утврђени прописом којим се уређује општи управни поступак, рјешење из става 6. овог члана обавезно садржи и број рачуна корисника средстава и име банке на који се врши уплата додијељених средстава.

 

                                              Објављивање јавног позива

Члан 10.

Овај јавни позив је отворен 60 дана од дана објављивања и објављује се у једном од гласила које покрива цијелу територију Републике Српске као и на званичној интернет страници ресорног Министарства и Агенције.

Обрасци 1. и 2 који су прилог Правилника су такође, објављени на званичној интернет страници ресорног Министарства и Агенције.

Информације у вези расписаног јавног позива доступне су на телефон Агенције за аграрна плаћања број: 051/338-394, сваког радног дана од 8 до 16 часова.

 

 

Број: 12/7.1-052- /17                                                                               Директор                        

Датум: 28. новембар 2017. године                                               Мр Саво Минић                 

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520