Promo

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

           На основу члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести и Правилника о условима и поступку за утврђивање испуњености услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања и сузбијања заразних болести, а у предмету провођења превентивне дератизације, Начелник општине, д о н о с и

 

Н А Р Е Д Б У

О ОБАВЕЗНОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕРАТИЗАЦИЈИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

 

1.У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење опште систематске дератизације на подручју општине Невесиње у периоду од 05.07. до 10. 07. 2021. године.

2.Систематска дератизација обухватиће сљедеће објекте:

- зграде државне управе и објекте којима газдује општина (Дом културе, библиотека, музичка школа; спортски објекти-Спортска дворана; мјесне канцеларије, предшколске, школске и вјерске објекте (гробља), јавне зелене површине, канализациону мрежу и главну градску депонију смећа (јама Бишина);

- здравствене установе;

- пословне и помоћне просторије предузећа, самосталних трговинских, угоститељских и занатских радњи, а нарочито оних који се баве производњом, складиштењем и прометом животних намирница;

- стамбене објекте (зграде) и индивидуална домаћинства;

- простор аутобуске станице са средствима јавног саобраћаја.

3. Систематску дератизацију ће вршити предузеће ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА д.о.о. Бијељина-Пословна јединица Требиње''.Трошкове систематске дератизације из тачке 2. алинеја 2. 3. 4. и 5. сносе државна и приватна предузећа која њима управљају, те власници самосталних предузетничких радњи. Трошкове дератизације из тачке 2. алинеја 1. сноси општина Невесиње.

4. Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су да се придржавају одредби из Наредбе Начелника општине и извођачима дератизације омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају, те да пруже помоћ приликом извођења радова и да поступају по упутствима извођача дератизације везано за заштиту људи и домаћих животиња, животне и радне средине. У противном сносиће санкције прописане одредбама члана 61. став 1. тачка 7). Закона о заштити становништва од заразних болести.

5. Надзор над спровођењем опште прољећне систематске дератизације на подручју општине Невесиње, вршиће: инспектор за храну, ветеринарски инспектор и комунална полиција. Контакт телефон: 059/ 222-605 у вези евентуалних примједби на вршење дератизације.

6. Ова НАРЕДБА ће се објавити на свим јавним мјестима општине Невесиње (огласна табла општине Невесиње, Радио Невесиње, Инфо канал Невесиње, МЗ, и др.)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ИЗ ЈП „ВОДОВОД“

Обавјештавају се корисници који се водом снабдијевају из градског водовода, да jе због лоше хидролошке ситуације и повећане потрошње воде посљедњих дана, Јавно предузеће „Водовод“ у дистрибутивну мрежу, осим воде из система „Удбина“, укључило и воду из водоводног система „Алаговац“, иако радови на изградњи пречистача воде још нису завршени (завршетак радова се очекује за мјесец дана).

Усљед тога, наредних дана у појединим зонама може долазити до повремених прекида у водоснабдијевању.

Из ЈП „Водовод“ напомињу да је воду прије употребе потребно прокувати. О престанку потребе за прокувавањем воде корисници ће бити благовремено обавијештени.

За вријеме прекида у водоснабдијевању питком водом корисници се могу снабдијевати на јавним чесмама у Улици Цара Душана код управне зграде „Водовода“, код Саборног храма у Невесињу и пумпне станице у Жиљеву, наводи се у саопштењу.

Oпштинa Нeвeсињe имa нoву, рeдизajнирaну интернет страницу урађену с циљем штo бoљeг и квaлитeтниjeг инфoрмисaњa грaђaнa, који ће на бржи и једноставнији начин приступати потребним информацијама, подацима и документима везаним за рад у општинској управи.

Интeрнeт плaтфoрмa прилaгoђeнa eврoпским стaндaрдимa крeирaнa je с циљeм дa сe грaђaнимa, пoтeнциjaлним инвeститoримa и свим пoсjeтиoцимa у земљи и дијаспори oмoгући лакши приступ инфoрмaциjaмa, нa сaврeмeниjи и функционалнији начин.

На истој адреси, www.opstinanevesinje.rs.ba пoсjeтиoци службене oпштинскe стрaницe мoгу измeђу oстaлoг прoнaћи нajзнaчajниje истoриjскe, гeoгрaфскe и другe пoдaткe o Нeвeсињу, те прoмoтивни мaтeријaл и мeдиjскe oбjaвe од значаја за општину.

Путeм кoрисних линкoвa мoгућe je нa бржи нaчин пронаћи упутства, документе и инфoрмaциjе других институциja и устaнoвa на локалном и републичком ниву.

Нова web страница осмишљена је тако да сви садржаји на њој буду лако доступни и прегледни, а уведено је и неколико нових опција попут интерактивне рубрике Сервис грађана.

Модерно опремљена ординација уз кориштење материјала реномираних произвођача пружа комплетан стоматолошки третман.

Прегледи, стручни савјети и консултације су бесплатни!

Улица Невесињских устаника, преко пута зграде Општине.

DR Brenjo 2

Радно вријеме:

  • Понедјељак: 8-14, 17-19 часова
  • Уторак: 8-14, 17-19
  • Четвртак: 8-12
  • Петак: 9-17
  • Субота: 9-13

Телефон за заказивање: 065/887-126

DR Brenjo 3

DR Brenjo 4

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520