Promo

Предсједник Скупштине Удружења Невесињаца у Београду генерал Светко Ковач поклонио је Народној библиотеци Невесиње девет књига и пет различитих наслова чији је аутор.

Читаоцима су доступни наслови:

  • Енигма и рат у Југославији
  • Тајни досије Ранковић: из архиве УДБЕ и КОС-а  I дио
  • Тајни досије Ранковић: из архиве УДБЕ и КОС-а II дио
  • Случај Ранковић из архиве КОС-а
  • Официр са пет досијеа: живот Димитрија Цветковића.

Генерал у пензији и бивши директор Војнобезбедносне агенције Светко Ковач објавио је неколико књига из безбједносне проблематике. Истраживао је обимну грађу из разних архива и досијеа. Главни је и одговорни уредник Монографије Невесиња.

 

Svetko K

   У складу са чланом 25. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/19 и 77/20), а у вези са Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1975/20 од 16.07.2020. године, Министарство рада и борачко инвалидске заштите објављује

ИЗМЈЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА БРОЈ: 16-01-372-73/19

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О СТАМБЕНОМ

ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРAЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

         Текст Јавног позива број: 16-01-372-73/19 од 08.04.2019. године усклађује се са Одлуком Уставног суда Републике Српске број: У-68/19 од 20.05.2020. године која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број: 51/20 од 29.05.2020. године.

I

ПРЕДМЕТ

Стамбено збрињавање по одредбама Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/19 у даљем тексту: Уредба) које се врши:

- додјелом стамбене јединице

- додјелом неповратних новчаних средстава у износу до 8.000,00 КМ.

II

КО ИМА ПРАВО ПОДНИЈЕТИ ЗАХТЈЕВ

Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикту БиХ, а коме је рјешењем надлежног органа, у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) утврђен:

-              статус члана породице погинулог борца

-              статус ратног војног инвалида од прве до четврте категорије.

                               III           

КО МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице, с обзиром на стамбену ситуацију у којој се налази, може остварити лице из тачке II овог јавног позива које:

1)            станује као подстанар,

2)            користи алтернативни смјештај по основу статуса избјеглог или расељеног лица у стамбеним јединицама које нису изграђене средствима Владе Републике Српске,

3)            само или са члановима своје уже породице станује у заједничком домаћинству у стамбеној јединици која је у власништву његових родитеља, родитеља његовог брачног друга или дјетета, а која није условна сходно члану 9. Уредбе,

4)            само или са члановима своје уже породице станује у заједничком домаћинству у стамбеној јединици других сродника,

5)            станује у стану или објекту који је за отпис из стамбеног фонда.

Дијете погинулог борца које самостално поднесе захтјев за стамбено збрињавање не може остварити право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице уколико родитељ посједује стамбену јединицу, без обзира на условност у смислу члана 9. Уредбе и заједницу живљења у тренутку подношења захтјева.

Право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава може остварити лице из тачке II овог јавног позива које:

1)            је власник или посједник стамбене јединице која не испуњава основне услове за становање,

2)            отплаћује кредит подигнут за потребе стамбеног збрињавања (намјенски стамбени кредит),

3)            је почело изградњу стана или куће, или купује стан или кућу у циљу рјешавања стамбеног питања.

Дијете погинулог борца које самостално поднесе захтјев за стамбено збрињавање не може остварити право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава уколико родитељ посједује стамбену јединицу која је условна за становање у смислу члана 9. Уредбе без обзира на заједницу живљења у тренутку подношења захтјева.

IV

КО НЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Право на стамбено збрињавање не може остварити (не сматра се стамбено незбринутим) лице из тачке II овог јавног позива ако:

1)            посједује стамбену јединицу која испуњава основне услове за становање, у којој сваком члану породичног домаћинства припада више од 8 m2, без обзира на мјесто у којем се стамбена јединица налази,

2)            је до 17. августа 1990. године посједовало некретнине али их је отуђило продајом по цијени већој од 30.000 КМ или је поклонило или замијенило некретнине у истој вриједности,

3)            члан уже породице или родитељи посједују условну стамбену јединицу на подручју БиХ, у којој је живјело у заједничком домаћинству прије 17. августа 1990. године или у времену од 19. јуна 1996. године до дана подношења захтјева најмање пет година, без обзира на заједницу живљења у моменту подношења захтјева,

4)            живи у условном стамбеном објекту који је у власништву лица у односу на које постоји обавеза међусобног издржавања по законским одредбама којима се прописују права и обавезе из породичних односа,

5)            у моменту подношења захтјева има или у току поступка стекне правни основ за стицање права власништва на стамбеној јединици по основу неког законског прописа као што су: насљеђивање, одржај или диоба заједнички стечене имовине,

6)            је по основу статуса ратног војног инвалида или члана породице погинулог борца остварило право на стамбено збрињавање као носилац права или као члан породичног домаћинства носиоца права,

7)            је власник некретнине, предузећа или радње који има вриједност већу од 30.000 КМ.

Лице које је отуђило некретнине продајом по цијени од 15.000 KM до 30.000 КМ или је поклонило или замијенило некретнине у истој вриједности, може бити стамбено збринуто само додјелом неповратних новчаних средстава, а додјелом стамбене јединице ако је некретнине отуђило продајом по цијени мањој од 15.000 КМ или је у истој вриједности некретнине поклонило или замијенило.

Право на стамбено збрињавање по одредбама Уредбе не могу остварити лица која су то право остварила у претходном периоду или су то право остварили чланови њихове уже породице (удовица и дјеца погинулог борца, родитељи погинулог борца).

V

КРИТЕРИЈУМИ ПО КОЈИМА СЕ ВРШИ БОДОВАЊЕ

Критеријуми на основу којих се врши бодовање подносиоца захтјева су:

1)            стамбена ситуација,

2)            статус члана породице погинулог борца,

3)            статус и категорија ратног војног инвалида и

4)            статус и категорија борца.

VI

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

Захтјев се подноси писмено органу управе надлежном за борачко инвалидску заштиту града/општине у којој подносилац захтјева има пријављено пребивалиште посљедње четири године непрекидно, лично или путем поште са назнаком: ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ППБ И РВИ ПО УРЕДБИ О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.

Захтјев се може поднијети и на обрасцу који се може преузети на веб страници Министарства рада и борачко инвалидске заштите – Јавни позив – Јавни позив за стамбено збрињавање, или у просторијама органа управе града/општине надлежног за борачко инвалидску заштиту.

VII

ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЈЕВ

Уз захтјев подносилац захтјева је обавезан приложити доказе, који нису старији од шест мјесеци, а којима доказује основаност свог захтјева:

1)            доказно средство којим се доказује постојећа стамбена ситуација (из тачке III овог јавног позива), у писаној форми

(нпр: уговор о подстанарству или изјава станодавца, копије рачуна, изводи из јавних евиденција о некретнинама, уговор о купопродаји, рјешење о кориштењу алтернативног смјештаја, рјешење о отпису из стамбеног фонда, доказ о сродству са власником- извод из Матичне књиге вјенчаних, рођених ..., )

2)            рјешење надлежног органа о признатом статусу члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида и статусу борца за подносиоца захтјева и чланове породичног домаћинства које је прошло поступак ревизије,

3)            увјерење о пријави пребивалишта са подацима о претходним адресама пребивалишта, почев од 17. августа 1990. године,

(потврду о пријави пребивалишта издаје мјесно надлежни орган Министарства унутрашњих послова),

4)            изјава о заједничком домаћинству,

                 (овјеру изјаве врши надлежни орган управе у граду/општини)

5)            доказ о власништву или посједу некретнина прије 17. августа 1990. године и на дан подношења захтјева,

(доказ о власништву или посједу некретнина издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама)

6)            доказ о располагању некретнинама и вриједност тих некретнина,

(доказ о располагању некретнинама издаје мјесно надлежан орган Пореске управе Републике Српске)

7)            доказ о кредитном задужењу подносиоца захтјева или члана уже породице које се са њим бодује у смислу Уредбе,

                (доказ о кредитном задужењу и намјени кредита издаје банка код које се кредит отплаћује),

8)            УЗ ЗАХТЈЕВ СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПИСАНА, ОВЈЕРЕНА, САГЛАСНОСТ СВИХ ЧЛАНОВА УЖЕ ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА КОЈА ИМАЈУ ПРИЗНАТ СТАТУС ЧЛАНА ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛОГ БОРЦА ПО ЗАКОНУ О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ БР. 134/11, 9/12 И 40/12) ДА СУ САГЛАСНИ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА ОСТВАРИ ПРАВО НА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ, ТЕ ДА СУ УПОЗНАТИ ДА ВИШЕ НЕ МОГУ ТРАЖИТИ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ САМОСТАЛНО.

Докази се прилажу за подносиоца захтјева и за сва лица која су наведена у изјави о заједничком домаћинству.

Орган управе који води поступак има право тражити допуну доказа те вршити провјеру чињеница по службеној дужности.

VIII

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

           Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које није подносило захтјев за стамбено збрињавање у року од 01. маја до 01. јула 2019. године, који је био предвиђен Јавним позивом.

           Рок за подношење захтјева је 30 дана од дана објављивања Измјена јавног позива у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“.

         Неблаговремен захтјев ће бити одбачен.

Јавни позив ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“ и „Независним новинама“ и на Web страници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Републички штаб за ванредне ситуације  Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID- 19) у Републици Српској број 56-1/20 од 21.09.2020. године продужио је све превентиве мјере до 12.10.2020. године.

Одсјек за инспекцијске и послове комуналне полиције напомиње све субјекте који обављају регистровану дјелатност да су дужни да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске за спречавање појаве и ширења COVID 19 болести на радном мјесту.

Субјекти који пружају услуге из области угоститељства дужни су, поред прописаних епидемиолошких мјера, посебну пажњу да обрате на ограничени број лица у објекту у зависности од површине простора. На улазу у објекат дужни су поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

Упутство Института , као и прописани облик и садржај обавјештења може се преузети на страници ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске.

Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове и Одсјек за инспекцијске и послове комуналне полиције Општине Невесиње.

За сва додатна појашњења као и за пријаве о непоштивању прописаних мјера Одсјек за инспекцијске послове  можете  контактирати на тел: 059/222-605 или лично у просторијама инспекцијске службе.

Вакцинација дјеце против дифтерије-тетануса-пертусиса и дјечије парализе обавиће се у просторијама Дома здравља 28.09. и 29.09.2020. године од 8 до12 часова.

Позивају се дјеца рођена 2014. године.

Прије вакцинације потребно је обавити преглед код педијатра.

Понијети овјерену здравствену књижицу.

 

 

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520