Region

Влада Републике Српске, односно Републички штаб за ванредне ситуације, од прве појаве вируса корона, поред бриге за здравље становништва, које је приви приоритет у овој ситуацији, посебну бригу је посветила анализи стања у привреди, са акцентом на оне дјелатностима које су директно погођене одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације

С тим у вези, Влада Републике Српске и Републички штаб за ванредне ситуације су донијели:

- Одлуку о хитној исплати поврата пореза и доприноса за повећање плата у 2019. години;

- Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза (Службени гласник Републике Српске, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), за привредне субјекте (правна и физичка лица) који усљед мјера на спречавању ширења вируса корона имају потешкоће у пословању (о чему привредни субјекти подносе Пореској управи писмену изјаву), којом су:

  1. 1. Обавезе по основу пореза на добит, накнаде за унапређење општекорисних функција шума и противпожарне накнаде по годишњој пореској пријави за 2019. годину, које доспијевају за плаћање до 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године,
  2. 2. Обавезе по основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину, која доспијева за плаћање 31.03.2020. године, привремено одгођене до 30.06.2020. године.

- Одлуку о тромјесечном мораторијуму на отплату главнице и камате уз продужење рока отплате за три мјесеца (Службени гласник Републике Српске, број: 28/20, објављена 27.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), правним лицима и предузетницима, којима су средства пласирана путем финансијских посредника или директно из фондова којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бањалука, који упуте захтјев директно или путем финансијског посредника Инвестиционо-развојој банци Републике Српске а.д. Бањалука.

- Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године (Службени гласник Републике Српске, број: 32/20, објављена 06.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), а које ће бити измирене из средстава Фонда солидарности за посебне намјене за санирање посљедица корона вируса.

Наведене обавезе се односе на плате радника запослених код послодаваца (правних лица и предузетника) који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на спречавању ширењу вируса корона, а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. године и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона престали са пословањем, односно којима је забрањен рад.

Према списку дјелатности и рачуницама које је сачинило Министарство привреде и предузетништва, укупан број запослених који не раде због одлуке кризног штаба је 41.438, док укупне обавезе за порезе и доприносе износе 18.705.181 КМ, од чега су доприноси 17.555.949 КМ, а порез на доходак 1.149.232 КМ.

Влада Републике Српске и Републички штаб за ванредне ситуације су донијели су и:

- Закључак о остваривању права на подстицајна средства за: регресирање дизел горива, премије за млијеко и премије за производњу меркантилне пшенице у 2020. години, пољопривредним газдинствима која нису Пореској управи пријавила обавезу доприноса за 2019. годину и нису измирила обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2019. годину,

- Закључак о раду царинских служби, којим се тражи од Управе за индиректно опорезивање БиХ да организује рад царинских служби од 00:00 до 24:00 часа, у циљу несметаног протока роба.

- Закључак о необрачунавању затезних камата, којим се препоручује Мјешовитом холдингу "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће АД Требиње и свим даваоцима комуналних услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској, укључујући и ИПТВ, да приликом испостављања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године не обрачунавају затезне камате;

- Закључак о одгађању плаћања концесионе накнаде и закупнине за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за 2020. годину за три мјесеца од дана доспијећа уговорне обавезе;

- Закључак о преусмјеравању кредитних средстава ИФАД по Пројекту унапређења конкурентности у руралном подручју за финансирање сјеменских пакета за потребе малих пољопривредних газдинстава;

- Закључак о брисању 5.373 корисника из евиденције дужника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а по основу ИФАД кредитних средстава из 1998. и 1999. године, кредита Јапанске Владе из 2000. године и ЕУ ПХАРЕ кредитних средстава из 1998. године;

- Закључак о регресирању домаћег сјемена селекционисаног и произведеног у Републици Српској и то: домаћег хибрида кукуруза, домаћих сорти стрних жита, домаћег сјемена соје, домаћег сјемена крмних трава и травно-легуминозних смјеша, кромпира и других врста у износу од 50 одсто малопродајне цијене.

Влада Републике Српске, у функцији скупштине акционара Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бањалука, усвојила је нова Правила пласмана средставапо кредитним линијама и зајмовима (Службени гласник Републике Српске, број: 29/20, објављена 30.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), у којима је излазна каматна стопа према привреди смањена на 0,5 одсто.

Поред тога, Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске је донио:

- Одлуку о привременим мјерама банака за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем ЦОВИД-19 (Службени гласник Републике Српске, број: 27/20, објављена 24.03.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима банке који су директно или индиректно погођени негативним ефектима;

- Одлуку о привременим мјерама микрокредитним организацијама за ублажавање негативних економских посљедица узрокованих вирусним обољењем Ковид-19 (Службени гласник Републике Српске, број: 30/20, објављена 01.04.2020. године, а ступила на снагу наредног дана од дана објављивања), које се, између осталог, односе на одобравање олакшица клијентима микрокредитних организација који су директно или индиректно погођени негативним ефектима.

На основу наведеног, Агенција за банкарство Републике Српске је 30.03.2020. године издала и Саопштење за јавност, број: 01-515/20, којим појашњава донешене подзаконске прописе. Наведеним прописима је дефинисано да за вријеме трајања ванредне ситуације, односно ванредног стања, уколико буде проглашено од стране надлежних органа, банке, односно микрокредитне организације могу клијентима одобрити привремени мораторијум, најдуже до престанка наведеног стања.

Овај мораторијум се одобрава са циљем како би банке, односно микрокредитне организације, у међувремену, у договору са својим клијентима имале времена да дефинишу најадекватније посебне мјере које ће одобрити клијентима. Током наведеног мораторијума клијенти неће плаћати обавезе по основу главнице и камате која се обрачунава током тог периода, те ће банке, односно микрокредитне организације договорити са клијентима начин измирења тих обавеза у наредном периоду у зависности од могућности клијента за њихову отплату.

Привремени мораторијум се може одобрити на захтјев клијента. Током трајања привременог мораторијума, банке, односно микрокредитне организације ће договорити са клијентима које од посебних мјера дефинисаних подзаконским прописима Агенције могу да одобре клијентима, а кључно је да се дефинишу мјере које могу помоћи клијентима да у наредном периоду измирују своје обавезе према банци, односно микрокредитној организацији.

Агенција за банкарство Републике Српске у свом саопштењу посебно истиче да право на одобрење посебних мјера које банка, односно микрокредитна организација одобрава имају само клијенти чија је кредитна способност погоршана, односно чији су извори за отплату смањени и тиме им је онемогућено или ће бити онемогућено измиривање обавеза према банци, односно микрокредитној организацији, а због негативног утицаја изазваног пандемијом корона вируса.

Републички штаб за ванредне ситуације и Влада Републике Српске ће свакодневно наставити да анализирају стање у привреди, те доносе мјере које ће помоћи очувању сваког радног мјеста и сваког привредног субјекта у Републици Српској, којима је због корона вируса угрожено радно мјесто, односно пословање. С тим у вези, за наредни период припремамо слиједеће мјере:

- Подршка Владе Републике Српске у висини најниже плате за април 2020. године, за све привредне субјекте у бруто износу, којима је забрањено обављање дјелатности, који су из објективних разлога обуставили рад или који раде са смањеним капацитетом, а нису отпуштали раднике. Према списку дјелатности и рачуницама које је сачинило Министарство привреде и предузетништва, укупан број запосленихкоји не раде по разним основама у априлу 2020. године је 68.603 лица, док укупне обавезе за минималну бруто плату износе: 53.085.687 КМ;

- Смањење непореских давања;

- Подршка опоравку привреде кроз Фонд солидарности.

Према процјенама Завода за запошљавање Републике Српске, додатне обавезе Завода за запошљавање Републике Српске по основу накнаде за незапосленост по тренутно важећем Закону о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености за 2020. годину ће износити око 25 милиона КМ.

Полицијска управа Требиње апелује на грађане да поштују Закључак Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, а којим се прописују ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2” и „COVID-19“ болести на територији Републике Српске.

Подсјећамо све грађане да су од 10. марта 2020. године забрањена сва јавна окупљања у Републици Српској.

С доласком лијепог времена примјећено је да се ова мјере не поштује у Требињу, Билећи, али и осталим општинама на територији коју оперативно покрива ПУ Требиње.

Подсјећамо, грађане Требиња да је Градски штаб за ванредне ситуације донио одлуку којом је забрано да се на једном мјесту окупља више од троје лица.

Полицијски службеници ће у наредном периоду интезивније пружати асистенцију Комуналној полицији Града Требиња, која ће кажњавати све оне који не поштују донешене мјере.

Апелујемо на грађане да приликом рекреативних активности поштују препоруке и смјернице Министарства здравља и социјалне заштите РС и надлежних инспекцијских служби.

 

Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, који је данас у Требињу присуствовао сједници Градског кризног штаба, рекао је да овај штаб веома оперативан, те да су мјере које је донио усаглашене са одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације.

- Захвалан сам грађанима који се придржавају мјера - истакао је Додик и додао да су ригорозне мјере биле неопходне и да ће и даље остати на снази.

Он је истакао да је ово опасна ситуација коју није требало игнорисати, што се најбоље види из примјера Шведске која се понашала опуштено, а данас уводи ригорозне мјере.

- Превентивне мјере су се показале као битне и важно је да здравсвени систем може да издржи притисак и да се успјешно носи са овом ситуацијом - рекао је Додик.

Он је нагласио да је здравствени систем у Српској спреман иако још увијек није достигнут врхунац епидемије.

Додик је рекао да ће требињској болници бити прослијеђени респиратори које ће Српска добити, како би Требиње располагало са десет респиратора.

Он је истакао да на тржишту има довољно намирница и да неће бити несташица.

Додик је навео да су посљедице епидемије вируса корона већ видљиве у привреди, али да ће Влада Српске помоћи привредним субјектима како би превазишли кризу.

Српски члан Предсједништва БиХ је захвалио медицинским радницима, апотекарима, али и трговцима, чистачима, који су, како каже, више изложени вирусу него они који су у кућама.

РТРС

 

Фондација „Драшковић“ свој дјеци Херцеговине, без обизра на нацију и вјеру, додијелиће васкршње пакетиће.

Молимо представнике локалних заједница да до 10.04.2020. године, доставе спискове дјеце до 10 година старости, на адресу:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Фондација „Драшковић“ упућује васкршњу честитку свој дјеци Херцеговине, са жељом да у здрављу, игри и радости прославе васкршње празнике!

Христос Васкрсе!

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520