Promo

Правобранилаштво Републике Српске добило је од Владе РС, Министарства саобраћаја и веза и ЈП „Путеви РС“ Приједлог за утврђивање општег интереса за експропријацију некретнина ради модернизације регионалног пута Р-435 Невесиње-Берковићи.

Члан 17. Став 4. Закона о експропријацији, прописује да се План експропријације даје на јавни увид у року од 15 дана, те се у том року на овај документ могу дати примједбе о којима одлучује начелник општине.

Плана експропријације биће изложен на огласној табли општине Невесиње до 06.03.2018.

Контакт особа: Маја Тодоровић.

 

Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске расписао је Јавни конкурс за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске-2018. године“, а пројекат ће се реализовати на црногорској обали у Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима, општина Будва у периоду од 20.05. до 21.09.2018. године у тринаест десетодневних смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном са седам пансиона.

Захтјеве за учешће у овом пројекту могу поднијети ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије и демобилисани борци прве категорије, који се налазе у стању социјалне потребе (незапослени родитељи, више дјеце, болест и слично), за дјецу узраста од шест до петнаест година.

Уз захтјев родитељи треба да приложе: родни лист дјетета, копију своје личне карте, рјешење родитеља о инвалидности за дјецу РВИ или рјешење о категоризацији борца, за дјецу демобилисаних бораца. Напомињемо да копије докумената не морају бити овјерене.

Предност за учешће у пројекту имају дјеца која нису била корисници овог пројекта у претходним годинама и она која су испуњавала услове Јавног конкурса у 2017. години и за које су родитељи поднијели захтјев, а нису учествовали због ограниченог броја дјеце која су могла користити ово право.

Захтјеви се могу поднијети до 01.03.2018. године у канцеларији Општинске борачке организације Невесиње, Трг Благоја Паровића бб (зграда бивше команде), сваким радним даном у времену од 8 до 14 часова.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Општинске борачке организације Невесиње или на телефон: 059-602-619.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Број: 05-183-19/18

Датум: 06.02.2018. 

 

                                                                                   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

                                     о почетку реализације пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске - 2018“

 

 

  Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске, у циљу задовољавања развојних потреба дјеце  реализује пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске - 2018.“ Пројекат ће се реализовати у услужном простору Омладински хостел „Ужице“ у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора. Пројектом се обухватају дјеца старости од шест до 15. година, у случају дјеце са сметњама у развоју до 17. година. Предност за учешће у Пројекту имају дјеца која нису била учесници овог Пројекта у претходним годинама и дјеца која су у 2017. години испуњавала услове Јавног конкурса, а нису учествовала у Пројекту због ограничених капацитета у услужном простору, а за које родитељи- старатељи поднесу захтјев по Јавном конкурсу за 2018. годину.

  Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта и подношење захтјева родитеља -старатеља дјеце – циљних категорија,  објављен је 05.02.2018. године у дневним новинама „Глас Српске“, и отворен је мјесец од дана објављивања.

Заинтересоване установе и организације пријаве на конкурс достављају Јавној установи Центру за социјални рад, као мјесно надлежном првостепеном органу, док родитељи или старатељи подносе захтјеве за остваривање права на задовољавање развојних потреба дјеце циљних категорија.

На Јавни конкурс родитељи или старатељи дјеце циљних категорија, могу се обратити појединачним захтјевима за учествовање дјеце у Пројекту у случају да се дјеца већ не налазе на списковима неке од установа, организација заинтересованих за учешће  у Пројекту.

Родитељи или старатељи подносе захтјеве ЈУ Центру за социјални рад на прописаном обрасцу. Уз захтјев је неопходно доставити: извод из матичне књиге рођених  за дијете, фотокопију личне карте подносиоца - захтјева родитеља /старатеља/, налаз и мишљење комисије ЦСР  у случају да се ради о дјетету са сметњама у развоју, рјешење о старатељству у случају да се ради о дјетету без родитељског старања, рјешење о инвалидности родитеља (ако је родитељ инвалид) или налаз и мишљење љекара ако је родитељ хронични болесник, ако је дијете из породице демобилисаних бораца ВРС у стању социјалне потребе  и доказе о категорији демобилисаног борца и о томе да је породица у стању социјалне потребе.

         

   Циљне категорије дјеце су:

 • дјеца код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање  у смислу Правилника  о процјени потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју;
 • дјеца са хроничним обољењима;
 • посебно талентована дјеца – побједници на општинским, републичким такмичењима  и посебно истакнути спортисти, музичари...);
 • дјеца без родитељског старања;
 • дјеца из структурално и функционално промијењених породица;
 • дјеца жртве насиља и жртве трговине дјецом;
 • дјеца из породица, који  су корисници сталне новчане помоћи,  према Закону о социјалној заштити  и дјеца корисника права на додатак на дјецу;
 • дјеца цивилних жртава рата и логораша;
 • дјеца  чији је један од родитиља или оба инвалид - без обзира на узроке настајања инвалидитета ( ратни војни инвалиди ВРС, цивилни инвалиди, инвалиди рада и сл.) и дјеца чији су родитељи-старатељи хронични болесници чије здравствено стање знатно утиче на квалитет породичног живота и задовољавање развојних потреба дјеце;
 • дјецу из породица демобилисаних бораца ВРС који се налазе у стању социјалне потребе;
 • дјецу из вишечланих породица, лошијег материјалног статуса;
 • дјеца ромске популације,
 • дјеца, браћа и сестре дјеце са сметњама у развоју;
 • дјеца предшколског узраста (вулнерабилне категорије) у првој смјени Пројекта.

Све детаљније информације везано за реализацију пројекта заинтересоване установе, организације и родитељи –старатељи, могу добити у ЈУ Центар за социјални рад или на тел. 059/610-210.

                                                                                              

На основу члана 58, 74. и 76.Статута општине Невесиње („Сл. гласник Општине Невесиње“, бр. 3/14), Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Сл.гласник Републике Српске“,бр.47/17), Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“,бр.10/14),Одлуке о начину организацији и  условима вршења јавног превоза на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“ , бр. 8/17), и Правилника о критеријима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Невесиње („Сл.гласник општине Невесиње“, бр. 13/17), Начелник  општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за усклађивање редова вожње  у линијском  превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2018/2019. године 

1.Расписује се Jавни позив за  усклађивање  редова вожње  ујавномлинијском  превозу лица на подручју општине Невесиње за сезону 2018/2019. године,  а период  важности редова вожње  је од 01.06.2018. до 31.05.2019. године

2.Јавни  линијски превоз лица ће се вршити  на линијама утврђеним према ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2, како слиједи:

ЛОТ-1

 • Лука-Крушевљани-Придворци-Бијења-Лакат-Невесиње-Лука
 • Невесиње-Братач-Кифинo Село-Крекови-Мијатовци-Постољани-Невесиње
 • Невесиње-Читлук-Сопиља-Невесиње

ЛОТ-2

 • Невесиње-Оџак-Дрежањ-Зови До-Удбина-Лукавац - Невесиње
 • Невесиње- Топла улица – Биљег – Биоград – Солаковићи - Ракова нога Невесиње
 • Невесиње-Жиљево-Невесиње
 • Невесиње-Удрежње-Невесиње

Јавни превоз лица наутврђеним линијама по ЛОТ-у 1 и ЛОТ-у 2  ће се вршити најмање са једним јутарњим  поласком и поподневним повратком, сваког радног дана.     

  3. Jaвни линијски  превоз лица се неће вршити  суботом и недељом, и у дане празника.

 • 4.Право учешћа на јавном позиву имају  заинтересовани  превозници, који  уз пријаву приложе следеће доказе о испуњавању услова за вршење јавног линијског  превоза лица у друмском саобраћају:

а) одговарајућу лиценцу превозника, за  вршење јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају на подручју јединице локалне самоуправе;

б) овјерену фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности јавног линијског превоза лица у  друмском саобраћају, издатог од стране надлежног регистрационог органа;

в) посједовање најмање два  (2) аутобуса  који испуњавају техничко-експлоатационе и еколошке услове за вршење услуга превоза  лица по  ЛОТ-у 1, односно  три (3)аутобуса за  вршење услуга превоза лица  по ЛОТ-у 2, а за возила која се користе по основу уговора о лизингу,њихову  овјерену копију.

г) возила за обављање превоза не смију бити старија од 20 година.

д)   посједовање лиценце  за возила којима ће  се врши јавни линијски  превоз лица на подручју јединице локалне самоуправе.

ђ) овјерена копија полиса обавезног осигурања путника у јавном превозу од посљедица  несретног случаја, за све аутобусе  појединачно, који ће бити ангажовани у локалном  јавном превозу лица,

е) изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица да ће понуђач обављати превоз са возилима која пријави на Јавном позиву.

ж)   изјаву понуђача са печатом и потписом овлаштеног лица ,да понуђач нема сметњи  за пријаву на јавни позив, сходно одредбама члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ.

з)  изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица понуђача ,да му  економско и  финансијско  стање гарантује уредно извршавање услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

и) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица, да техничка и професионална способност понуђача гарантује уредно извршење услуга јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају

ј) изјаву са печатом и потписом овлаштеног лица,  да понуђач прихвата наведени рок  извршења услуга  по коначно усклађеним редовима вожње.

к) приједлог редова вожње за услађивање на релацијама према ЛОТ-у 1 и   ЛОТ-у 2, у

4 (четири) примјерка (тачка 2. позива), са цјеновником услуга превоза по зонама.

5.Цијене услуга  јавног линијског превоза лица у друмском саобраћају на подручју општине Невесиње морају бити утврђене по зонама превоза и то:

                 Зона 1 од 0-4 км,  цијена карте у једном смјеру може да износи до  1,50 КМ

                 Зона 2 од 5-8 км,  цијена карте у једном смјеру  може да износи  до  2,50 КМ

                 Зона 3 од 9-16 км, цијена карте у једном смјеру може да  износи до   3,00 КМ

                 Зона 4 од 17-22 км,цијена карте у једном смјеру може да износи до  3,50 КM

6.Право учешћа на овом Јавном позиву имају сви превозници са који испуњавају услове из Јавног позива.

7.Поступак усклађивања редова вожње  водиКомисија коју именује Начелник општине,и рјешава по приједлозима и приговорима превозника,у поступку усклађивања и регистрације редова вожње, у складу са Законом и правилником.

Тражена документација доставља се у оригиналу или овјереној копији.

Јавни позив  остаје отворен 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине Невесиње, а  биће такође објављен и на интернет страници  општине Невесиње , на локалној радио станици и Инфо-каналу .

Јавни позив је објављен на огласној табли општине Невесиње 31.01. 2018. године.                     

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве  са   потребном документацијом о испуњености услова достављају се поштомна адресу:

Општина  Невесиње, Ул. Цара Душана 44, 88280 Невесиње,  или лично путем протокола  (шалтер сала општине), са назнаком: „Пријава за усклађивање редова вожње у линијском превозу лица на подручјуопштине Невесиње за сезону 2018/2019 године“- НЕ ОТВАРАЈ !

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520