SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

Promo

На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње" број 11/17), Начелник општине   р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И      П О З И В

 

за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, из буџета општине Невесиње, за 2017. годину

I

Расписује се Јавни позив за финансирање  пројеката омладинских организација, организација за младе (у даљем тексту: организације), који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2017. години, у износу до 7.000,00 КМ (словима: седамхиљада КМ), по пројекту, из сљедећих области:

1.Реализација стандарда омладинске политике,

2.Заштита и промоција људских права и права дјетета,

3.Запошљавање младих,

4.Неформално образовање, култура и млади

 • 5.Здравље и социјална политика према младима

6.Информисање младих,

7.Равноправност полова,

8.Мобилност омладински рад и организовање,

9.Кориштење слободног времена младих и партиципација у друштву,

10.Промоција волонтеризма и афирмисање хуманитарног рада,

11.Заштита животне средине и млади,

12.Промоција туризма,

13.Стамбена политика и млади,

14.Спортске и културне активности које доприносе побољшању положаја младих у друштву.

II

Укупна средства која ће се подијелити јавним позивом износе 20.000, 00 КМ (двадесетхљада КМ). Право учешћа на овом Јавном позиву, за финансирање пројеката из наведених области имају све организације регистроване, у складу са Законом о омладинском организовању, односно које су уписане у Омладински регистар општине Невесиње, дјелују и имају сједиште на подручју општине Невесиње.

Организације које пријаве пројекте из области „мобилност младих" у обавези су да пројекте спроводе за младе из општине Невесиње, гдје се као доказ прилаже потврда о пребивалишту и списак учесника.

III

Пријава пројекта мора да садржи сљедеће:

 1. Пријаву за учешће у Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе-Образац 1.
 2. Приједлог пројекта за учешће на Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе - Образац 2.

Наведени обрасци налазе се на интернет страници општине Невесиње, а могу се преузети и у просторијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Организације које се пријављују на Јавни позив дужне су, поред попуњених образаца доставити додатну документацију, и то:

 1. Рјешење о упису у Омладински регистар општине Невесиње,
 2. Рјешење о регистрацији код основног суда у Требињу ,
 3. Рјешење о упису у Омладински регистар Министарства породице, омладине и спорта,
 4. Завршни рачун (копија биланса стања и биланса успјеха за протеклу годину, овјерена од стране надлежне агенције за финансијско пословање и лиценцираног овлаштеног књиговође,
 5. Изјаву о партнерству, ако има партнера,
 6. Јединствени индетификациони број ( рјешење пореске управе Републике Српске),
 7. Уговор са банком или потврда банке код које је отворен жиро рачун.

IV

Посебни услови које организације треба да испуне за додјелу средстава:

 1. Да су у складу са Законом о омладинском организовању уписане у Омладински регистар општине Невесиње, да су доставиле Одјељењу Извјештај о намјенском утрошку средстава додјељених из буџета општине, уколико су претходно биле корисник истих,
 2. Да посједују људске ресурсе за реализацију пројекта (лица/особа),
 3. Да локална заједница (млади) има корист од имплементације пројекта у области на коју се пројекат односи, односно да исти рјешава одређен проблем или потребу,
 4. Да се пројекат односи на већи дио корисника (младих) општине Невесиње,
 5. 90 % средстава која се потражују из буџета општине треба да се односе на пројектне активност.
 6. 10%, на административне трошкове и трошкове лица која се ангажују у пројекту.

V

Подносилац може да преда више од једне пријаве (пројектне идеје), али у том случају треба да се предају одвојене пријаве и документација уз сваку од њих.

У случају да у процесу вредновања буду успјешно оцјењена два или више пројекта једног подносиоца, финансираће се само један пројекат који оствари највећи број бодова.

Партнери на пројекту могу да буду и друге организације, иституције и слично.

Партнери „подносиоца" учествују у креирању и спровођењу пројекта, а „подносилац" истог биће водећа организација.

Изјава о партнерству мора да буде јасна, те потписана и овјерена печатом правних лица која су у партнерству на пројекту који предлажу.

VI

Пријаве пристигле на овај Јавни позив, разматраће и вредновати Комисија за распођелу средстава коју именује начелник општине Невесиње, а у складу са Правилником  о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње. Резултати Јавног позива објављују се на интернет страници општине Невесиње, у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, о чему се обавјештавају све организације које су се кандидовале са пројектима.

VII

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом подноси се у два примјерка (1 штампана и 1 електронска верзија - ЦД/УС) - Образац 2. у затвореној коверти лично у Општинску управу, током радних дана (понедјељак-петак), у периоду од 7 до 15 часова или препоручено поштом на адресу: општина Невесиње, Служба начелника општине, Комисија за расподјелу средстава, улица Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2017. години и навод „Не отварати".

Јавни позив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања у локалним медијима, на интернет страници општине Невесиње и Огласној табли.

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последње објаве.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а документација достављена путем овог Јавног позива не враћа се.

IX

Све информације се могу добити на званичној интернет страници општине Невесиње  

ПРОДАЈА СТАНОВА У НЕВЕСИЊУ

Продају се четири стана у Бојиштима,  на локацији некадашње Управне зграде „Пилане“, удаљени 1км од центра града.

Површина станова:

стан 1 P=101,40 m2

стан 2 P= 34,90 m2

стан 3 P= 74,60 m2

стан 4 P= 63,30 m2.

Цијена по квадрату: 800 и 700 КМ.

Контакт тел.: 065/ 563- 816

ПРОДАЈА СТАНОВА У НЕВЕСИЊУ

 ПРОДАЈУ СЕ ТРИ СТАНА У ЗГРАДИ ИЗНАД РЕСТОРАНА „НЕВЕСИЊЕ“

- ЈЕДАН СТАН ЈЕ ПОВШИНЕ 54м2 , А ДРУГА ДВА 63м2

- ЦИЈЕНА ПО КВАДРAТУ 1150 КМ

- УГРАЂЕНО ПАРНО ГРИЈАЊЕ

- СИСТЕМ КЉУЧ У РУКЕ

КОНТАКТ ТЕЛ.: 065/ 563- 816

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В

Позивају се  сва физичка и правна лица  са пребивалиштем  односно сједиштем  на подручју општине Невесиње да доставе своје  приједлоге кандидата за додјелу највиших  признања општине Невсиње за 2017. годину, која се додјељују  поводом Дана општине Невесиње.

Одлуком Скупштине општине  у општини Невесиње установљена су сљедећа признања:

1.ПОВЕЉА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

2.ПЛАКЕТА СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ

Основни критерији  за додјелу признања су:

 • допринос у развоју Општине, радом и заслугама у изградњи, у стварању и   његовању односа и традиција са другим локалним заједницама,
 • постигнути изузетни резултати  у привређивању, освајању нових технологија,  техничких унапређења, новаторства и рационализације,
 • остварени врхунскi резултатi у области образовања, здравства, науке, културе, умјетности, спорта и физичке културе,
 • постигнути принос у пољопривреди, сточарству, воћарству и производњи здраве хране,
 • посебан допринос развоју општине и мјесних заједница ( изградња и одржавање локалне инфраструктуре и других комуналних објеката у мјесним заједницама.),
 • испољену храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских живота и спречавања матаријалних штета.,
 • за друге значајне резултате и залагања од општег интереса за општину и ширу заједницу.

Признања се могу додјељивати појединцима, предузећима, установама, мјесним заједницама, удружењима грађана и другим субјектима.

Приједлог за додјелу признања треба да садржи биографске податке за физичко лице, односно статусне податке за правно лице, као и  писмено образложење због чега се кандидат предлаже  и прилоге на основу којих се може оцијенити вриједност остварених резултата.

Приједлози се достављају Скупштини општине (Комисија за награде и признања). Адреса: Невесиње, Цара Душана 44, најкасније до 15. октобра текуће године.

 

JU Centar za informisanje i kulturu
Radio Nevesinje

Kontakt info

Nemanjića b.b.,88280 Nevesinje
Republika Srpska

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Matični broj: 01805053
Rj.suda: RU-1-264-00
ID broj : 4401396050004
PDV broj: 401396050004

Žiro Računi

5620080000299445 (NLB)
5520060001231184 (HYPO Alpe-Adria-bank)

Main Menu