Promo

Обавјештење о поднесеном захтјеву за одобрење Нацрта студије утицаја на животну средину за пројекат вјетроелектране Гребак, инсталисане снаге 49,5 МW, општина Невесиње са Планом управљања отпадом

 

Предметна вјетроелектрана ће се градити на подручју локалитета Гребак.

У Нацрту студије утицаја на животну средину наведено је да се реализацијом предметног пројекта могу обезбиједити потребни услови за заштиту животне средине и да је пројекат својим фунционалним и техничким рјешењем безбједан у смислу утицаја на животну средину. Носилац пројекта је дужан да испоштује све мјере спречавања, смањења и ублажавања негативних и штетних утицаја на животну средину, а које су наведене у Студији.

Пројекат изградње Вјетроелектране Гребак представља развојну прилику и шансу не само да се повећа производња електричне енергије осигурањем чисте енергије у националну мрежу, већ и да служи као покретачка снага економског развоја општине и подручја у цјелини.

Јавни увид у Нацрт студије утицаја на животну средину за пројекат Вјетроелектране Гребак, на подручју општине Невесиње инсталисане снаге 49,5 МW, са Планом управљања отпадом, биће обезбијеђен у просторијама Општине Невесиње, у Одјељењу за просторно уређење, у периоду од 10.07.2020. до 10.09.2020. године.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид радним даном од 8.00 до 14.00 часова.

Јавна расправа о Нацрту студије утицаја одржаће се 27.07.2020. године у Великој сали Скупштине општине Невесиње са почетком у 10 часова.

Заинетресована јавност може у року од 30 дана од одржавања јавне расправе поднијети у писаној форми примједбе и мишљења у вези са Нацртом студије, на адресу Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске или Одсјеку за урбанизам и стамбено – комуналне послове општине Невесиње.

Носилац пројекта: „ВЕ ГРЕБАК“ д.о.о.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписало је јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 400 ратних војних инвалида од прве до десете категорије и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.

Према пројекту бањске рехабилитације за 2020. годину планирана је бањска рехабилитација за седам корисника из општине Невесиње.

Захтјеви са потребном документацијом подносе се општинском Одјељењу за општу управу до 15. јула 2020. године. Образац захтјева може се преузети у Шалтер сали Општине Невесиње.

Према критеријумима Јавног позива право на бањску рехабилитацију немају лица која су то право користила по Пројекту бањске рехабилизације Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у протекле три године, као и РВИ – ампутирци и параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања РС.

Јавни позив истакнут је на Огласној табли општине. Све потребне информације могу се добити на тел: 059/610-339.

На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње" број 11/17 и 8/18), начелник општине  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И     П О З И В

за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе,

из буџета општине Невесиње, за 2020. годину

I

Расписује се Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе (у даљем тексту: организације), који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2020. години, гдје се по једном пројекту могу додјелити средства, почев од 500,00 КМ (петстотинаконвертибилнихмарака) па до максималног износа новчаних средстава одобрених за ову годину, што је 25.000,00 КМ (двадесетпетхиљадаконвертибилнихмарака), из сљедећих области:

1. Реализација стандарда омладинске политике,

2. Заштита и промоција људских права и права дјетета,

3. Запошљавање младих,

4. Неформално образовање, култура и млади

5. Здравље и социјална политика према младима,

6. Информисање младих,

7. Равноправност полова,

8. Мобилност омладински рад и организовање,

9. Кориштење слободног времена младих и партиципација у друштву,

10. Промоција волонтеризма и афирмисање хуманитарног рада,

11. Заштита животне средине и млади,

12. Промоција туризма,

13. Стамбена политика и млади,

14. Спортске и културне активности које доприносе побољшању положаја младих у друштву.

II

Право учешћа на овом Јавном позиву, за финансирање пројеката из наведених области имају све организације регистроване, у складу са Законом о омладинском организовању, односно које су уписане у Омладински регистар општине Невесиње, дјелују и имају сједиште на подручју општине Невесиње.

Организације које пријаве пројекте из области „мобилност младих" у обавези су да пројекте спроводе за младе из општине Невесиње, гдје се као доказ прилаже потврда о пребивалишту и списак учесника.

III

Пријава пројекта мора да садржи сљедеће:

  1. 1. Пријаву за учешће у Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе-Образац 1.
  2. 2. Приједлог пројекта за учешће на Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе - Образац 2.

Наведени обрасци налазе се на интернет страници општине Невесиње, а могу се преузети и у просторијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Организације које се пријављују на Јавни позив дужне су, поред попуњених образаца доставити додатну документацију, и то:

1. Рјешење о упису у Омладински регистар општине Невесиње,

2. Рјешење о регистрацији код основног суда у Требињу ,

3. Рјешење о упису у Омладински регистар Министарства породице, омладине и спорта,

4. Завршни рачун (копија биланса стања и биланса успјеха за протеклу годину, овјерена од стране надлежне агенције за финансијско пословање и лиценцираног овлаштеног књиговође,

6. Изјаву о партнерству, ако има партнера,

7. Јединствени индетификациони број ( рјешење пореске управе Републике Српске),

8. Уговор са банком или потврда банке код које је отворен жиро рачун.

IV

Посебни услови које организације треба да испуне за додјелу средстава:

1. Да су у складу са Законом о омладинском организовању уписане у Омладински регистар општине Невесиње, да су доставиле Одјељењу Извјештај о намјенском утрошку средстава додјељених из буџета општине, уколико су претходно биле корисник истих,

1. Да посједују људске ресурсе за реализацију пројекта (лица/особа),

2. Да локална заједница (млади) има корист од имплементације пројекта у области на коју се пројекат односи, односно да исти рјешава одређен проблем или потребу,

3. Да се пројекат односи на већи дио корисника (младих) општине Невесиње,

4. 90 % средстава која се потражују из буџета општине треба да се односе на пројектне активност.

5. 10%, на административне трошкове и трошкове лица која се ангажују у пројекту.

V

Подносилац може да преда више од једне пријаве (пројектне идеје), али у том случају треба да се предају одвојене пријаве и документација уз сваку од њих.

У случају да у процесу вредновања буду успјешно оцјењена два или више пројекта једног подносиоца, финансираће се само један пројекат који оствари највећи број бодова.

Партнери на пројекту могу да буду и друге организације, иституције и слично.

Партнери „подносиоца" учествују у креирању и спровођењу пројекта, а „подносилац" истог биће водећа организација.

Изјава о партнерству мора да буде јасна, те потписана и овјерена печатом правних лица која су у партнерству на пројекту који предлажу.

VI

Пријаве пристигле на овај Јавни позив, разматраће и вредновати Комисија за распођелу средстава коју именује начелник општине Невесиње, а у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње. Резултати Јавног позива објављују се на интернет страници општине Невесиње, у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, о чему се обавјештавају све организације које су се кандидовале са пројектима.

VII

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом подноси се у једном штампаном примјерку у затвореној коверти лично у Општинску управу, током радних дана (понедјељак-петак), у периоду од 7 до 15 часова или препоручено поштом на адресу: општина Невесиње, Служба начелника општине, Комисија за расподјелу средстава, улица Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2020. години и навод „Не отварати".

Јавни позив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања у локалним медијима, на интернет страници општине Невесиње и Огласној табли.

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последње објаве.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а документација достављена путем овог Јавног позива не враћа се.

IX

Све информације се могу добити на званичној интернет страници општине Невесиње

 

page0001

ВИКЕНД ТУРЕ НЕВЕСИЊЕ - НЕУМ

 

Самостални превозник Перица Куљић организује ВИКЕНД ТУРЕ НЕВЕСИЊЕ – НЕУМ

Полазак из Невесиња у 6 часова (субота, недјеља)

Повратак из Неума у 19 часова (субота, недјеља)

Цијена повратне карте: 25 КМ

Информације и резервације на тел: 065/592-000

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: radionevesinje@hotmail.com

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520