Nevesinje

Општина Невесиње објавила је Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде у 2020. години.

Правилником ће бити подржане сљедећу мјере:

-Набавка пољопривредне механизације

-Набавка и узгој стеоних јуница и двизица

-Набавка музних уређаја и лактофриза

-Набавка сјеменског материјала

-Набавка кошница и пчеларске опреме

Буџетом општине Невесиње за 2020. годину за реализацију најављених мјера предвиђена су средства од 150.000 КМ.

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67 и 88. Статута Општине Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“, број 6/17), и Стратегије развоја Општине Невесиње за период 2014-2023. године („Сл. Гласник Општине Невесиње“, бр. 14/13) начелник општине, д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 2020. ГОДИНИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде прописују се услови које морају да испуњавају физичка лица пољопривредни произвођачи (у даљем тексту: корисници) за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, контрола и надзор приликом остваривања подстицаја, обавезе које морају да испуне корисници, као и потребна документација.

Члан 2.

Право на подстицајна средства за развој пољопривреде по овом Правилнику и ИФАД пројектима, имају пољопривредни произвођачи-физичка лица као корисници, са пребивалиштем на подручју општине Невесиње, који се баве пољопривредном производњом, који изврше улагања за наведену намјену на подручју општине Невесиње, и који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава (АПИФ) или у општински регистар пољопривредних газдинстава.

Члан 3.

Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје и документацију прописану овим Правилником, корисници подносе Комисији именованој од стране начелника Општине.

Члан 4.

Захтјев за остваривање новчаних подстицаја за развој пољопривреде подноси се на прописаном обрасцу који се налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио.

Члан 5.

Доказ о инвестираним средствима је фактура или овјерена копија фактуре, уз коју се обавезно прилаже и фискални рачун из текуће године, са ставкама које су предмет подстицаја.

За набавке извршене од добављача ван подручја Републике Српске на коме није извршенаа фискализација (Брчко дистрихт), уз доказе о инвестираним средствима, корисник подстицаја доставља и доказ о уплати на жиро рачун добављача (уплатница)

За набављена средства и опрему у иностранству уз рачун од добављача прилаже се и пратећа царинска документација.

Члан 6.

Ставке на рачунима које нису предмет подстицаја неће се узимати у обзир, као ни   фактуре уз које не буду приложени фискални рачуни.

Општина Невесиње може накнадно тражити доставу додатне документације ако сматра да за то има потребе , а која није наведена у Правилнику.

Члан 7.

            Након обраде захтјева и провјере достављене документације, комисија именована од стране начелника општине сачињава записник по свим захтјевима, којим утврђује право подносиоца на подстицај.

            На основу утврђеног права на подстицај начелник рјешењем одобрава исплату новчаних подстицаја корисницима.

Члан 8.

           Исплата подстицајних средстава корисницима врши се директним плаћањем на њихове текуће, односно жиро-рачуне до износа предвиђеног овим Правилником, за сваку мјеру појединачно.

II – НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

Право на новчане подстицаје у пољопривреди произвођачи остварују по основу следећих мјера:

 • Набавка пољопривредне механизације
 • Набавка и узгој стеоних јуница и двизица
 • Набавка музних уређаја и лактофриза
 • Набавка сјеменског материјалаНабавка кошница и пчеларске опреме
 • Набавка пољопривредне механизације

 

Члан 9.

Право на постицајна средства за инвестиције у пољопривредну механизацију имају корисници подстицаја који се баве пољопривредном производњом и који су купили нову пољопривредну механизацију.

Члан 10.

Подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације одобравају се за следеће врсте пољопривредних машина и тракторских прикључака: пољопривредни трактор, житни комбајн и комбајн за силажу, ролобалер и увијач за ролобалер, цистерна за осоку, приколице за трактор, преса за сијено, плуг, тањирача, дрљача, сијачица за стрна жита, расипач минералног ђубрива, утоваривач стајњака, растурач стајњака, фреза, мотокултиватор, малчер, ротациона косачица, бочна и задња линијска косачица, сакупљач сијена, прскалица, садилица и вадилица.

Члан 11.

Корисници подстицајних средстава остварују право на основу захтјева који подносе Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који прилажу следећу документацију:

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог Правилника.

- потврда о регистрацији пољопривредног газдинства или пријавни образац о упису у општински регистар пољопривредних газдинстава

     - овјерену изјаву корисника подстицаја да пољопривредну машину неће отуђити у року од 3 године.

Члан 12.

Подстицајна средстава из члана 9. Правилника утврђују се у висини до 30% од прихватљивих инвестираних средстава, с тим да подстицајна средства не могу бити већа од 1.500,00 КМ по кориснику.

Члан 13.

Захтјев за исплату подстицајних средстава   подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову намјену.

 Набавка и узгој стеоних јуница и двизица

 

 Набавка стеоних јуница

Члан 14.

Право на подстицајна средства за набавку квалитетно-приплодних стеоних јуница имају пољопривредни произвођачи корисници подстицаја који у обрачунском периоду набаве најмање једну квалитетно- приплодну јуницу без обзира на укупан број грла.

Члан 15.

Корисници подстицаја остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Комисији на прописаном Обрасцу бр.1, уз који прилажу следећу документацију:

 • Рачуне у складу са чланом 5. и 6. Овог Правилника
 • Копије пасоша и педигреа за купљена грла
 • Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава или пријавни образац о упису у општински регистар пољопривредних газдинстава
 • Овјерену изјаву да предметно грло за које се остварује подстицај неће отуђити најмање 3 године, изузев због здравствених проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Члан 16.

Подстицајна средства из члана 14. овог Правилника утврђују се у висини од 40% од инвестираних средстава, с тим да подстицајна средства не могу бити већа од 2.500,00 КМ по кориснику.

Узгој стеоних јуница и двизица

Члан 17.

Право на подстицајна средства за властиту производњу и узгој квалитетно приплодних јуница имају пољопривредни произвођачи корисници подстицаја који у текућој години произведу минимално једну јуницу млијечних, комбинованих и аутохтоних раса, старосне доби од 12 до 24 мјесеца у моменту подношења захтјева, без обзира на укупан број грла.

Право на подстицајна средства за властиту производњу и узгој квалитетно приплодних двизица имају пољопривредни произвођачи корисници подстицаја који у текућој години произведу минимално 5 квалитетно приплодних двизица, без обзира на укупан број грла.

Члан 18.

Корисници подстицаја остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Комисији на прописаном Обрасцу бр.1, уз који прилажу следећу документацију:

 • Копије пасоша за узгојена грла (за јунице)
 • Образац о проведеним мјерама вакцинације против бруцелозе у 2019 години (за двизице), издат од надлежне ветеринарске службе.
 • Потврда о упису у регистар пољопривреднх газдинстава или пријавни образац о упису у општински регистар пољопривреднх газдинстава
 • Овјерену изјаву да предметна грла за које се остварује подстицај неће отуђити најмање 3 године, изузев због здравствених проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или неопходности мјере принудног клања.

Члан 19.

Подстицајна средства из члана 17. овог Правилника утврђују се у висини од 300,00 КМ по јуници и 20,00 КМ по двизици, с тим да подстицајна средства не могу бити већа од 500,00 КМ по кориснику.

Члан 20.

Захтјев за исплату подстицајних средстава   подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову намјену.

Набавка музилица

 

Члан 21.

Право на постицајна средства за набавку музних уређаја и лактофриза имају корисници подстицаја који се баве производњом млијека и који у обрачунском периоду изврше улагања у ту намјену.

Члан. 22.

Корисници подстицајних средстава остварују право на основу захтјева који подносе Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који прилажу следећу документацију:

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог Правилника.

- потврда о регистрацији пољопривредног газдинства или пријавни образац о упису у општински регистар пољопривредних газдинстава

     - овјерену изјаву корисника подстицаја да набављени музни уређај неће отуђити у року од 3 године.

Члан 23.

Подстицајна средстава из члана 21. Правилника утврђују се у висини до 30% од инвестираних средстава, с тим да подстицајна средства не могу бити већа од 1.500,00 КМ по кориснику.

Члан 24.

Захтјев за исплату подстицајних средстава   подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову намјену.

Набавка сјеменског материјала

 

Члан 25.

Право на постицајна средства за набавку сјемена кромпира, црвеног лука и стрних жита имају корисници подстицаја који се баве пољопривредном производњом и који у обрачунском периоду изврше улагања у наведену намјену.

Члан 26.

Подстицајна средства за набавку сјемена кромпира, црвеног лука и стрних жита остварују корисници који купе минимално 200 кг кромпира, 30 кг црвеног лука или 200 кг сјемена стрних жита.

Члан. 27.

Корисници подстицајних средстава остварују право на основу захтјева који подносе Комисији на прописаном Обрасцу бр.1.,и уз који прилажу следећу документацију:

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог Правилника.

- потврда о регистрацији пољопривредног газдинства или пријавни образац о упису у општински регистар пољопривредних газдинстава

Члан 28.

Подстицајна средстава из члана 25. Правилника утврђују се у висини до 30% од инвестираних средстава, с тим да подстицајна средства не могу бити већа од 500,00 КМ по кориснику.

Члан 29.

Захтјев за исплату подстицајних средстава   подноси се најкасније до 31. маја текуће године за прољетну сјетву, а најкасније до 31. октобра за јесењу сјетву и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову намјену.

Набавка кошница и пчеларске опреме

 

Члан 30.

Право на постицајна средства за набавку кошница и пчеларске опреме имају корисници подстицаја који се баве производњом и узгојем пчела, који су чланови Удружења пчелара општине Невесиње и који у обрачунском периоду изврше улагања у ту намјену.

Члан. 31.

Корисници подстицајних средстава остварују право на основу захтјева који подносе Комисији на прописаном Обрасцу бр. 1. и уз који прилажу следећу документацију:

- рачуне у складу са чланом 5. и 6. овог Правилника.

- потврда о чланству у Удружењеу пчелара општине Невесиње,

- потврда о регистрацији пољопривредног газдинства или пријавни образац о упису у општински регистар пољопривредних газдинстава,

     - овјерену изјаву корисника подстицаја да набављене кошнице и опрему неће отуђити у року од 3 године.

Члан 32.

Подстицајна средстава из члана 30. Правилника утврђују се у висини до 30% од инвестираних средстава, с тим да подстицајна средства не могу бити већа од 1.000,00 КМ по кориснику.

Члан 33.

Захтјев за исплату подстицајних средстава   подноси се најкасније до 31. октобра текуће године и исплаћиваће се до износа предвиђеног за ову намјену.

III - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Надзор над спровођењем и извршавањем одредби овог Правилника врши општинска комисија и општинска пољопривредна и ветеринарска инспекција.

Члан 35.

Подстицајна средства по овом Правилнику и по основу ИФАД пројеката за кориснике подстицаја у току једне календарске године могу се одобрити само по једном основу.

Члан 36.

Подстицајна средства за намјене по овом Правилнику исплаћују се крајњим корисницима у складу са чланом 7. и 8. Правилника.

Члан 37.

Сви пољопривредни произвођачи (подносиоци Захтјева), а који нису уписани у регистар пољопривредних газдинства (АПИФ) дужни су при предаји Захтјева за остваривање права на новчане подстицаје (Образац 1.) поднијети Пријаву за упис у општински регистар пољопривредних газдинстава (Образац за упис у општински регистар).

Члан 38.

План утрошка средстава није коначан и послије истека рока за подношење захтјева могућа је прерасподјела средстава из једне мјере у другу, у складу са потребама потенцијалних корисника које они буду исказивали.

Члан 39.

Корисници права су дужни намјенски користити подстицајна средства и чувати документацију на основу које су остварили подстицајна средства најмање три године, од дана добијања подстицајних средстава.

Члан 40.

Корисници подстицаја за које општинска комисија или општинска пољопривредна и ветеринарска инспекција утврде да су ненамјенски користили подстицајна средства прописана овим Правилником, неће моћи остварити никакав вид подстицаја од стране општине по Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде у наредне три године, и имат ће обавезу да врате добивена подстицајна средства.

Члан 41.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Невесиње“.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде („Службени гласник општине Невесиње“ 2/19)

 

IV – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

За реализацију овог Правилника и ИФАД пројеката предвиђена су финансијска средства буџетом Општине Невесиње за 2020. годину, која се налазе на буџетској позицији 414141

Предвиђено је да се средства утроше на:

 1. Набавка пољопривредне механизације -------------------------------------- 40 000,00 КМ
 2. Набавка и узгој стеоних јуница и двизица------------------------------------ 55 000,00 КМ
 3. Набавка музних уређаја и лактoфриза --------------------------------------- 10 000,00 КМ
 4. Набавка сјеменског материјала ------------------------------------------------ 35 000,00 КМ
 5. Набавка кошница и пчеларске опреме---------------------------------------- 10 000,00 КМ

Укупно за 2020. годину ---------------------------------------------------------------------150 000,00 КМ

Младе одбојкашице Вележа тријумфом су отвориле други круг такмичења у Пионирској лиги Републике Српске. Данас су у Вишеграду убједљиво поразиле вршњакиње из ОК „ХЕ на Дрини“ резултатом 0:3 (16:25, 16:25, 10:25),

У наредном колу у Невесиње стиже ЖОК „Гацко“, главни ривал за прво мјесто у групи.

Подсјећамо, само првопласирана екипа иде на завршни турнир за првака РС.

Извор: Слободна Херцеговина

Већ по устаљеној традицији трећег викенда у фебруару, а уочи Васкршњег поста, уприличено је 11. Невесињско сијело у ресторану Центра Сава у Београду на коме се окупило више од 400 људи.

На почетку скупа гостима се обратио домаћин овогодишњег сијела генерал Светко Ковач, иначе, предсједник скупштине Удружења Невесињаца у Београду.

Nevs2

Да није било славне Невесињске бригаде, велико је питање да ли би данас постојала Републике Српска и какву би судбину имала источна Херцеговина.

– Задовољство ми је да поздравим ратног команданта Невесињске бригаде пуковника Новицу Гушића, све официре и војнике ове славне јединице, представнике борачке организације Невесиња Милана Шиљеговића и борачке организације Републике Српске Војина Гушића – рекао је Ковач.

Он је посебно поздравио делегацију из Невесиња предвођену начелником Миленком Авдаловићем и народним послаником Илијом Таминџијом уз напомену да је међу земљацима и посланик у скупштини Републике Србије рођени Невесињац Милимир Вујадиновић, као и др Драган Вуканић који је иницирао братимљење београдске општине Вождовац и Невесиње. Посебно се захвалио сијелџијама који су допутовали из Њемачке, Аустрије и Мађарске.

Ковач је, као посебно значајан пројекат Удружења навео израду монографије Невесиња у коме је учествовао тим од 17 аутора.

Nevs 3

Поздраве из Невесиња пренио је начелник општине Миленко Авдаловић. Он је изразио захвалност руководству Удружења на великом труду који улажу у организацији сијела, као и омогућавању седмодневног боравка најбољих основаца из Невесиња током љетњег распуста.

Nevs 4

Авдаловић је упозорио на чињеницу да је Херцеговина пала на свега 60.000 становника и да је обавеза да се створе што боље услови не само да се станоивништво задржи, већ и да се неки Херцеговци који данас живе у Србији, макар у пензимерским данима, врате завичају својих предака. Према његовим ријечима доста тога је урађено да се амбијент за бољи живот и стандард грађана поправи.

– Херцеговина је 50 година чекала пројекат Горњих хоризоната. У току је пробијање хидротунела који Републику Српску кошта око 130 милиона марака, а очекујемо почетак радова на изградњи бране и машинске радове чиме би се створили услови да прва у низу хидроцентрала буде пуштена у рад – рекао је Авдаловић.

Nevs 6

Прије вечере скуп је благословио свештеник Лазар Манигода, коме су Невесињци изразили захвалност што се сваке године о Митровдану редовно одазове и служи помен палим борцима Невесињске бригаде.

Он је подсјетио на ријечи апостола Павла „будимо увијек једни са другима, носимо животно бреме и животни терет једни других јер ћемо само тако испуњавати заповијести Божије и завјет наше свете цркве.“

Nevs 5

Поред гусларске легенде професора Славка Алексића, гости су и ове године могли да уживају у наступу невесињске етно групе “Симонида” која је основана прије три године.

Ова група настала је из хора који је изводио првенствено литургијско појање, да би се издвојила група дјевојака које су, спојене љубављу према изворној српској пјесми, са професорком Јеленом Килибардом створиле “Симониду”, која са великим успјехом наступа на многим догађајима и манифестацијама у Републици Српској, Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији.

Nevs 9

Током вечери публика се упознала и са троје младих умјетника из Невесиња, који су на многим културним манифестацијама представљали музичку школу „Свети Роман Мелод“ и етно групу „Свети Димитрије“.

Наступио је Марко Зубац, студент прве године Електротехничког факултета у Београду, који је и у основној школи и у гимназији у Невесињу био вуковац и побједник на регионалним и Републичким такмичењима из математике и физике.

На виолини је свирала Марија Пејичић, ученица средње медицинске школе у Невесињу и средње музичке школе у Мостару, док се као трећи члан овог састава представила Марија Радовић ђак генерације у основној и средњој музичкој школи. Учествовала је на више од 50 такмичења на којима је освајала вриједне награде. на међународном такмичењу у Русији 2017. освојила је лауреат првог степена.

Велики допринос унапређењу културног живота Невесиња дала је музичка школа „Свети Роман Мелод“, која је основана 2005. године и њена директорка Драгана Будалић, која је у овој школи радила као наставник солфеђа и теорије музике, а уједно руководи и етно групом „Свети Димитрије“, која је формирана крајем прошлог вијека.

Nevs 8

Завичајну пјесму употпунили су чланови мушке пјевачке групе КУД “Невесиње” која је успјешно наступала на многим саборима изворног и пјевања и освајала бројна признања.

Први пут Удружење Невесињаца даровало је своје најбоље студенте Лану Ивковић (студент астрономије и астрофизике), Марију Вукајловић (Електротехнички факултет у Београду – смер рачунарска техника и информатика), Николу Андријашевића (Факултет безбедности у Београду) и Кристину Шкипину (Филолошки факултет у Београду одсек славистика). Награде је уручио предсједник Удружења Зоран Јањић.

Домаћини овог сијела организовали су такмичење у пјевању изворних невесињских пјесама – ганге и бећарца.

Официри су формирали групу, добро отпјевали и без конкуренције освојили награду.

Nevs 7

Уприличена је и богата томбола, под надзором Бора Мишељића. Поред књига и монографија, џемшера, вунених чарапа, иконе, туристичких путовања, као највриједније награде уручене су гусле, пршут и сир торотан, дар општине Невесиње.

Представљен је и најмлађи сијелџија Филип Самарџић који је са дједом уживао у завичајној вечери са земљацима, а неће изостати ни са сабора братства Самарџића које је заказано за 8. август 2020. године у Ивањици.

Невесињско сијело је незамисливо без Митра Ђерића Лакија који је казивао своје афоризме до 5 ријечи.

И ове године програм невесињског сијела водио је уиграни тандем Снежана Лукић и Миливоје Бештић, а уз Невесињце су били и представници братских херцеговачких удружења.

У забавном дијелу програма наступила је група “Ас”, али ни ово вече није могло да прође без ганге и стиха “Невесиње испод Вјенчац града, ноћас пјева усред Београда”.

  Текст и фото: Т. Ћоровић

http://slobodnahercegovina.com/odrzano-11-nevesinjsko-sijelo-nevesinje-ispod-vjencac-grada-nocas-pjeva-usred-beograda-fotovideo/

Након Београда, Општинска туристичка организација Невесиње учествовала је и на Сајму завичаја у Новом Саду. Манифестација носи назив „Завичај кроз привреду, туризам и културу“ и поред представљања културе, традиције и обичаја, подразумијева сарадњу у привреди и туризму.

Невесињски културни радници овог пута су представили туристичку, етнографску и гастро понуду Невесиња. Штанд је био одлично посјећен. Посебну пажњу привлачила је маскота Невесињске олимпијаде, а пробали су се и невесињски прехрамбени производи.

Сајам је организовао Фонд за пружање помоћи избјеглим, прогнаним и расељеним лицима и Секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу уз подршку Покрајинске владе.

Sajam NS 2

Sajam NS 3

Sajam NS 4

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520