-->

ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ РАСПИСАЛА ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОМЛАДИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

11 jun 2019

На основу члана 67. и 88. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број 6/17), члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње" број 11/17 и 8/18), начелник општине   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И     П О З И В

за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе,

из буџета општине Невесиње, за 2019. годину

I

Расписује се Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе (у даљем тексту: организације), који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2019. години, гдје се по једном пројекту могу додјелити средства, почев од 500,00 КМ (петстотинаконвертибилнихмарака) па до максималног износа новчаних средстава одобрених за ову годину, што је 25.000,00 КМ (двадесетпетхиљада-конвертибилнихмарака), из сљедећих области:

1. Реализација стандарда омладинске политике,

2. Заштита и промоција људских права и права дјетета,

3. Запошљавање младих,

4. Неформално образовање, култура и млади

5. Здравље и социјална политика према младима,

6. Информисање младих,

7. Равноправност полова,

8. Мобилност омладински рад и организовање,

9. Кориштење слободног времена младих и партиципација у друштву,

10. Промоција волонтеризма и афирмисање хуманитарног рада,

11. Заштита животне средине и млади,

12. Промоција туризма,

13. Стамбена политика и млади,

14. Спортске и културне активности које доприносе побољшању положаја младих у друштву.

II

Право учешћа на овом Јавном позиву, за финансирање пројеката из наведених области имају све организације регистроване, у складу са Законом о омладинском организовању, односно које су уписане у Омладински регистар општине Невесиње, дјелују и имају сједиште на подручју општине Невесиње.

Организације које пријаве пројекте из области „мобилност младих" у обавези су да пројекте спроводе за младе из општине Невесиње, гдје се као доказ прилаже потврда о пребивалишту и списак учесника.

III

Пријава пројекта мора да садржи сљедеће:

1. Пријаву за учешће у Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе-Образац 1.

2. Приједлог пројекта за учешће на Јавном позиву за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе - Образац 2.

Наведени обрасци налазе се на интернет страници општине Невесиње, а могу се преузети и у просторијама Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Организације које се пријављују на Јавни позив дужне су, поред попуњених образаца доставити додатну документацију, и то:

1. Рјешење о упису у Омладински регистар општине Невесиње,

2. Рјешење о регистрацији код основног суда у Требињу ,

3. Рјешење о упису у Омладински регистар Министарства породице, омладине и спорта,

4. Завршни рачун (копија биланса стања и биланса успјеха за протеклу годину, овјерена од стране надлежне агенције за финансијско пословање и лиценцираног овлаштеног књиговође,

6. Изјаву о партнерству, ако има партнера,

7. Јединствени индетификациони број ( рјешење пореске управе Републике Српске),

8. Уговор са банком или потврда банке код које је отворен жиро рачун.

IV

Посебни услови које организације треба да испуне за додјелу средстава:

1. Да су у складу са Законом о омладинском организовању уписане у Омладински регистар општине Невесиње, да су доставиле Одјељењу Извјештај о намјенском утрошку средстава додјељених из буџета општине, уколико су претходно биле корисник истих,

1. Да посједују људске ресурсе за реализацију пројекта (лица/особа),

2. Да локална заједница (млади) има корист од имплементације пројекта у области на коју се пројекат односи, односно да исти рјешава одређен проблем или потребу,

3. Да се пројекат односи на већи дио корисника (младих) општине Невесиње,

4. 90 % средстава која се потражују из буџета општине треба да се односе на пројектне активност.

5. 10%, на административне трошкове и трошкове лица која се ангажују у пројекту.

V

Подносилац може да преда више од једне пријаве (пројектне идеје), али у том случају треба да се предају одвојене пријаве и документација уз сваку од њих.

У случају да у процесу вредновања буду успјешно оцјењена два или више пројекта једног подносиоца, финансираће се само један пројекат који оствари највећи број бодова.

Партнери на пројекту могу да буду и друге организације, иституције и слично.

Партнери „подносиоца" учествују у креирању и спровођењу пројекта, а „подносилац" истог биће водећа организација.

Изјава о партнерству мора да буде јасна, те потписана и овјерена печатом правних лица која су у партнерству на пројекту који предлажу.

VI

Пријаве пристигле на овај Јавни позив, разматраће и вредновати Комисија за распођелу средстава коју именује начелник општине Невесиње, а у складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава омладинским организацијама општине Невесиње. Резултати Јавног позива објављују се на интернет страници општине Невесиње, у року од 30 дана од дана затварања Јавног позива, о чему се обавјештавају све организације које су се кандидовале са пројектима.

VII

Пријава пројекта на Јавни позив, са свом потребном документацијом подноси се у једном штампаном примјерку у затвореној коверти лично у Општинску управу, током радних дана (понедјељак-петак), у периоду од 7 до 15 часова или препоручено поштом на адресу: општина Невесиње, Служба начелника општине, Комисија за расподјелу средстава, улица Цара Душана 44, 88280 Невесиње, са назнаком: Јавни позив за финансирање пројеката омладинских организација, организација за младе, који ће се финансирати из Буџета општине Невесиње у 2019. години и навод „Не отварати".

Јавни позив остаје отворен 15 дана, од дана објављивања у локалним медијима, на интернет страници општине Невесиње и Огласној табли.

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последње објаве.

VIII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а документација достављена путем овог Јавног позива не враћа се.

IX

Све информације се могу добити на званичној интернет страници општине Невесиње.

 

ЈУ Центар за информисање и културу
Радио Невесиње

Kontakt info

Немањића бб,88280 Невесиње
Република Српска

Tel: 059 601 394, Fax: 059 601 455
E-mail: nevradio@teol.net

ID PDV

Матични број: 01805053
Рј. суда: RU-1-264-00
ИД број : 4401396050004

Žiro Računi

Рачун јавних прихода: 5520060001233609

Врста прихода: 722591

Буџетска организација:0069520